Download

pdf, 1,2 MB

×

Download bestand

Maatwerk bij woningtoewijzing

Verkenning naar maatwerk bij woningtoewijzing door woningcorporaties

De manier waarop corporaties de vrije ruimte bij het toewijzingsbeleid inzetten varieert. Het ministerie van BZK, gemeenten en corporaties zijn benieuwd op welke manieren corporaties de 5 procent vrije toewijzingsruimte van de passendheidsnorm benutten én op welke manier corporaties de 10-10 procent van de 80-10-10 regeling benutten. Door inzicht te creëren in de (on)mogelijkheden in maatwerk kunnen corporaties van elkaar leren en hun maatwerk aanscherpen. Beleidsmakers kunnen de input gebruiken om het rijksbeleid waar nodig aan te scherpen.

Om een soort ‘gereedschapskist’ met maatwerkmaatregelen vanuit corporaties te vullen en inzicht te creëren, stelden we de volgende onderzoeksvraag op: Hoe zetten corporaties de vrije ruimte van het rijkstoewijzingsbeleid in? Om deze vraag te beantwoorden, brachten we van de twee rijksbeleidsmaatregelen in beeld hoe corporaties ze hanteren en waar ze eventueel knellen. Dat laten we zien aan de hand van algemene cijfers vanuit survey-onderzoek. Vervolgens belichten we voor welke type huishoudens corporaties de vrije toewijzingsruimte inzetten en wat hun motivatie daarvoor is. Tot slot komen we tot een viertal aanbevelingen om het rijksbeleid aan te scherpen, zodat maatwerk bij corporaties optimaal ingezet kan worden.

cover-maatwerk-bij-woningtoewijzing