Maatschappelijk jaarverslag 2017

Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden

Deze publicatie focust vooral op de maatschappelijke impact van de activiteiten van Platform31 in stad en regio. De trendstudie die Platform31 uitvoerde voor 38 gemeenten vormt letterlijk het vertrekpunt in dit jaarbulletin. De trends en opgaven zijn voor u in een infographic in beeld gebracht. Vervolgens nemen we u mee op reis en maken tussenstops bij de meest relevante projecten die in 2017 zijn afgerond. Bij elk project verwijzen we u naar meer verdiepende informatie online via de buttons in de illustraties. Daarnaast selecteerden we voor dit verslag juist projecten waarin de diversiteit van onze partners zichtbaar wordt en die laten zien hoe we maatschappelijke vraagstukken vanuit een integrale aanpak benaderen.

2017 was het jaar waarin we de recessie officieel achterlieten. Desondanks lieten crisis en bezuinigingen haar sporen na in het leefklimaat van steden, wijken en dorpen. Vergrijzing verandert de samenstelling van de beroepsbevolking en het aantal banen als gevolg van robotisering en automatisering loopt terug. Jongeren trekken naar de steden terwijl de bevolking aan de randen van Nederland daalt. Met andere woorden: de ruimtelijke en sociaaleconomische verschillen groeien in termen van inkomen, opleiding, gezondheid en kansen op werk, maar ook tussen stad en ommeland en stedelijke en perifere gebieden.

Tegelijkertijd is zelfredzaamheid en onderlinge solidariteit van burgers een centraal uitgangspunt van beleid. Ruimte voor initiatieven zien we onder meer terug op de woningmarkt. De overheid trekt zich terug en woningcorporaties focussen vooral op hun kerntaken. In buurten en wijken ontstaan (collectief) particulier opdrachtgeverschap, klushuizen, buurtmoestuinen, woon- en zorgcoöperaties en buurtbeheer ‘van onderop’. Kortom: Nederland bevindt zich op een kantelpunt. De traditionele top-down samenleving transformeert tot participerende bottom-up netwerkmaatschappij. Maar alleen met participatie redden we het niet gezien de enorme opgave op de woningenmarkt. Neem de betaalbaarheid van het wonen, die staat mede door de schaarste van nu enorm onder druk.

Het afgelopen jaar beheerste ook de aanzwellende stroom vluchtelingen het nieuws. Steden en dorpen hebben te maken met een grote groep vergunninghouders die op zoek zijn naar een woning én naar een plek in onze samenleving. Ook het denken over Europa is volop in beweging: in steeds meer lidstaten staat Europese samenwerking ter discussie. En met het mondiale klimaatakkoord is de energietransitie een absolute noodzaak geworden.

De boodschap in het regeerakkoord is luid en duidelijk: wijken moeten versneld van het gas af. Een transformatie die zich overigens allang niet meer beperkt tot klimaat en energie alleen, maar die nauw is verbonden aan het sociale aspect. Zoals welvaart, onderwijs en arbeidsmarkt, circulaire economie, de woningmarkt, slimmere steden, mobiliteit en kwaliteit van leven. Kortom, het is een tijd van ingewikkelde, taaie vraagstukken. De aanpak vraagt om een sense of urgency, om hard werken en creativiteit – van burgers, politiek, bestuur en de wetenschap. Met al deze partijen kwam Platform31 tot oplossingen voor de complexe, uitdagende maatschappelijke vraagstukken van vandaag.

Met diezelfde partners wil Platform31 graag langer vooruit kijken. Want daarmee kunnen we onze impact en betekenis vergroten. Bovendien zien we dat de uitdagingen zich niet in een jaar laten oplossen. Ze vragen voortdurende aandacht en ondersteuning van een partner als Platform31, die haar handelen richt op de structurele oplossingen voor de uitdagingen van nu en nabije toekomst.

Bekijk online

Cover maatschappekijk jaarverslag 2017