Download

×

Download bestand

Kennisagenda 2014

Kennisplatform Demografische Transitie

Welke prangende vragen hebben overheden, marktpartijen, corporaties en andere organisaties als het gaat over bevolkingskrimp, vergrijzing en verstedelijking?

Het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) en 40 onderzoekers presenteren de ‘Kennisagenda 2014’ met daarin 33 urgente vragen over demografische transitie. Ruim 80 beleidsmakers, ondernemers, professionals en bewoners werkten hieraan mee.

Samen met haar partners probeert het KDT deze vragen te beantwoorden. Met de antwoorden kunnen mensen in krimpgebieden prettiger wonen en meer zelfredzaam zijn, en kunnen middelen doelmatiger worden ingezet.

Kennisvraag adopteren

Herkent u uw eigen lokale kennisbehoefte in de Kennisagenda 2014? Of sluiten uw huidige onderzoek of aankomende onderzoeksplannen goed hierop aan? Dan kunt u één (of meerdere) van de 33 kennisvragen (mede)adopteren.

Als adoptant stelt u onderzoeksbudget beschikbaar of maakt u tijd en onderzoeksruimte vrij om zo bij te dragen aan de beantwoording van de vraag (of vragen).

Kennisplatform Demografische Transitie

Platform31 draagt bij aan het maken en delen van kennis over krimp, vergrijzing en ontgroening. Het Kennisplatform Demografische Transitie wordt gecoördineerd door Platform31 en draagt bij aan het maken en delen van kennis over demografische transitie via www.kennisvoorkrimp.nl

Kennisagenda Bevolkingsdaling 2014