Jaarplan 2021

Veerkracht, weerbaarheid en welvaart in stad en regio

Zoals elk jaar brengen wij u graag op de hoogte van de thema’s waarbinnen Platform31 de komende periode haar programma’s en projecten ontwikkelt. Hoewel we nu al zien dat de coronacrisis allerlei directe en indirecte gevolgen heeft voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten, is het exacte verloop van de crisis onvoorspelbaar en is de ernst van de economische en maatschappelijke gevolgen moeilijk in te schatten.

Wel legt corona de belangrijkste knelpunten bloot in opgaven die ook voor de pandemie actueel waren, namelijk:

  • De woonopgave: goed wonen en leven
  • De verduurzamingsopgave: energie en klimaat
  • De zorg- en welzijnsopgave: iedereen doet mee
  • De economische opgave: bouwen aan een veerkrachtige regionale economie

Verbindende perspectieven

Het zoeken naar verbinding doen we nadrukkelijk in onze thema’s en projecten. De kracht van Platform31 zit juist in de verbinding tussen thema’s. Wij kunnen actuele vraagstukken vanuit verschillende perspectieven benaderen, die in meer of mindere mate in alle thema’s terugkomen of terug zouden moeten of kunnen komen. Bij Platform31 onderscheiden we de volgende vijf perspectieven:

  1. Bestuur en samenspel: we hebben veel kennis ontwikkeld over de wijze van organisatie en samenwerking tussen partijen.
  2. Gedragsinzichten: we hebben veel kennis ontwikkeld over gedrag van mensen en gebruiken die inzichten voor ontwikkeling en uitvoering van beleid;
  3. Sustainable Development Goals (SDG’s): we ontwikkelen onze onderzoeken en kennis- en leerprogramma’s tegen de achtergrond van de de SDG’s van de Verenigde Naties.
  4. Specifieke doelgroepen: we hebben veel kennis over beleidsontwikkeling voor specifieke doelgroepen, met nadruk op kwetsbare groepen;
  5. Gebiedsgerichte aanpak: we ontwikkelen onze onderzoeken en kennis- en leerprogramma’s voor specifieke geografische schaalniveaus: buurten, wijken, dorpen, steden, regio’s en Rijk.

Lees het Jaarplan 2021 online

Lees ook

Column Hamit Karakus: Wie geraakt wordt, komt in beweging