Download

pdf, 0,9 MB

×

Download bestand

Meer informatie

In netwerken leren en innoveren

Een inventarisend onderzoek naar regionale kennis- en innovatienetwerken

Dit rapport is opgesteld in opdracht van de partners van het Veluweberaad, het overlegorgaan van publieke partijen in het fysieke domein.

Het onderzoek bevat een inventarisatie van regionale kennis- en innovatienetwerken (ook wel regionale schakelfuncties genoemd) en maakt zo de verandering van het kennisecosysteem voor het fysieke domein zichtbaar. De complexiteit van de maatschappelijke uitdagingen leidt tot een behoefte waarbij kennisdeling- en ontwikkeling meer en meer plaatsvindt in netwerken, op regionaal niveau, op integrale wijze en probleemgestuurd. Om de transitie naar een meer integraal kennisecosysteem als netwerk van regionale ecosystemen te laten slagen, is een stimulerende, sturende rol vanuit de samenwerkende overheden cruciaal. Immers, de overheden zijn steeds vaker partners in netwerken en hebben deze netwerken hard nodig voor een maatschappelijk gedragen beleidsontwikkeling en -uitvoering.

De netwerken zijn op dit moment veelal nog jong en tamelijk kwetsbaar (vanwege beperkt beschikbare middelen en mensen) en tegelijkertijd vormen ze de opmaat naar het toekomstige kennisecosysteem. Platform31 maakt de balans op en adviseert de partners in het Veluweberaad om een aantal systematische vervolgstappen te zetten, om zo in een adaptief en flexibel groeimodel de transitie van het kennisecosysteem te helpen maken.