Download

pdf, 0,7 MB

×

Download bestand

Handreiking woonzorgopgave: van visie naar uitvoering

Over twintig jaar zijn er naar schatting 2,5 miljoen 75+’ers. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van ouderen en blijven zij steeds langer zelfstandig wonen. Dat geldt ook voor andere kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en cliënten beschermd wonen. Willen zij (langer) zelfstandig blijven wonen dan hebben zij op enig moment zorg en ondersteuning, voorzieningen in de buurt en soms een ander type woning nodig.

Nederlandse gemeenten zijn meer dan ooit doordrongen van de urgentie van deze woonzorgopgave. Zij formuleren daarom steeds vaker, en in samenwerking met hun partners, een uitgebreide woonzorgparagraaf in de woonvisie of stellen (naast de woonvisie) een woonzorgvisie op. Hierin schetsen zij hun ambitie waar het gaat om de sterk groeiende behoefte aan zorg en ondersteuning, de toenemende vraag naar geschikte woningen en de behoefte aan geclusterde woonvormen die het midden houden tussen zelfstandig thuis wonen en wonen in een verpleeghuis of instelling. Maar hoe zet je samen met betrokken partners de volgende stappen? Hoe kom je van visie tot concrete uitvoering zodat er ook daadwerkelijk iets gebeurt? Deze interactieve handreiking – die voortbouwt op de Handreiking voor een toekomstbestendige woonzorgvisie – helpt u op weg met praktische tips en een reeks aan inspirerende voorbeelden.

Voor wie?

Deze handreiking geeft gemeentelijke beleidsmedewerkers wonen én zorg en hun samenwerkingspartners houvast bij het vertalen van de woonzorgvisie naar concrete acties en uitvoering.

Inhoud

  • Woonzorgvisie in een notendop
  • Van woonzorgvisie naar uitvoering
  • Prestatieafspraken wonen, welzijn en zorg
  • Uitvoeringsprogramma
  • Borging: monitoring en bijsturing
  • Samenwerking is de sleutel
  • Tips en suggesties