Download

Pdf, 2 MB

×

Download bestand

Gezond participeren aan de randen van het land

Eindrapportage

Het al dan niet hebben van betaalde arbeid is, naast opleiding, een van de belangrijkste determinanten van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Een slechtere positie op de arbeidsmarkt heeft negatieve gevolgen voor het huishoudinkomen en daarmee stapelen de structurele determinanten van ziekte en sterfte zich op: lage opleiding, geen werk, laag inkomen en armoede. De regio’s aan de randen van het land – zoals Zuid-Limburg, Noordoost Groningen, Noordoost Friesland en Oost-Drenthe – kennen een relatief hoog aandeel uitkeringsgerechtigden. In die regio’s is de kans op het bemachtigen van een vaste, goed betaalde baan klein. Maar om de gezondheidsverschillen terug te dringen kan ook verder worden gekeken dan het bemachtigen van een betaalde baan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat maatschappelijke participatie de zingeving en sociale cohesie verhoogt en indirect een positieve invloed op de gezondheid heeft. Zo leidt het volgen van taalles voor laaggeletterden bijvoorbeeld tot een betere psychische en fysieke gezondheid.

Kortom, participatie in brede zin – arbeidsparticipatie en/of maatschappelijke participatie – is goed. Maar hoe krijg je mensen die aan de kant staan, of meer specifiek: bijstandsgerechtigden, weer actief?

Voor wie?

Deze rapportage, gemaakt in het kader van het Gezond in… programma, is bedoeld voor adviseurs/beleidsmakers op het gebied van volksgezondheid, participatie en Wmo. Het brengt kennis over beleid en instrumenten voor arbeids- en maatschappelijke participatie van bijstandsgerechtigden en instrumenten bij elkaar, en bespreekt wat bekend is over de resultaten daarvan. Daarnaast geeft de rapportage ook enkele voorbeelden van activeringstrajecten waarbij gezondheid een nadrukkelijk thema is. Ook staan de auteurs kort stil bij de activeringspraktijk van een aantal gemeenten in krimpgebieden.

cover-gezond-participeren-aan-de-randen-van-het-land