Economische stijging van lager opgeleiden

Het verbeteren van de economische positie van lager opgeleiden is een belangrijk beleidsthema, vanwege de zwakke positie die deze groep vaak inneemt in de samenleving. Meer inzicht in de voorwaarden waaronder lager opgeleiden hun economische positie kunnen verbeteren kan helpen om aanknopingspunten te vinden voor beleid. Hierin is ook de relatie met andere groepen op de arbeidsmarkt van belang omdat zij de mogelijkheden voor laagopgeleiden beïnvloeden.

Investeren in opleiding loont

Uit het onderzoek blijkt dat investering in opleiding loont, zeker op individueel niveau, zowel in termen van verworven salaris als de kansen op een baan. In dat opzicht is het een interessant onderzoeksgegeven dat tevredenheid met school eerder leidt tot doorstuderen en dat ook de kansen op de arbeidsmarkt hierdoor lijken te verbeteren. Verbetering van de aantrekkelijkheid van (beroeps)onderwijs is daarmee een manier om laagopgeleiden hogerop te helpen.

Leereffecten doen zich alleen voor op bedrijfsniveau

Lager opgeleiden profiteren ook van in een regio woonachtige en dus consumerende hoogopgeleiden, zowel in termen van (kansen op) werk als in termen van salaris. Maar ze ondervinden ‘nadeel’ bij een overaanbod aan hoger opgeleide werkenden. Op regioniveau is er dus een spanning tussen verdringingseffecten enerzijds en consumptie-effecten anderzijds. Op bedrijfsniveau gelden dezelfde verdringingseffecten, maar daar staan leereffecten tegenover, vertaald in een grotere kans op onderkwalificatie en een hoger loon. Anders dan in de literatuur wordt verondersteld doen die leereffecten zich niet voor op regionaal niveau, maar juist binnen bedrijven waarbij verschillen in type en grootte van bedrijven tot verschillende resultaten leiden.

Achtergrond onderzoek economische stijging van lager opgeleiden

In de afgelopen 2 jaren hebben de Rijksuniversiteit Groningen en Nicis Institute | Platform31 samen met 5 consortiumgemeenten Rotterdam, Helmond, Heerlen, Eindhoven en Emmen transities van laagopgeleiden op de arbeidsmarkt onderzocht. Er achtereenvolgens gekeken naar de transitie van school naar werk, de transitie van werkloosheid naar werk en mogelijke transities tijdens het werk. Het onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor Krachtige Steden’ van Platform31.