Download

Pdf, 1 Mb

×

Download bestand

Doorstromers Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

Thuis in de wijk

Zelfstandig gaan wonen van bewoners uit Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang kent veel struikelblokken. Hoe krijg je een woning in een gespannen woningmarkt? Wie regelt dat de voorwaarden voor een huurwoning niet een onneembare drempel wordt? Wie ziet toe op naleving van afspraken tussen zorgaanbieders en woningcorporaties?

Platform31 sprak in 7 gebieden vertegenwoordigers van gemeenten, GGZ-zorgaanbieders en woningcorporaties. Aanleiding voor de studie was de noodklok die de brancheorganisaties luidden: De doorstroming vanuit Beschermd wonen naar de sociale huurmarkt stokt door te weinig woningen.

Op de vraag, is er een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen voor doorstromers, volgt een palet aan antwoorden. Ten eerste blijkt de vraag van doorstromers niet precies in beeld. Inzicht in aantallen helpt om te kunnen sturen, dus de meeste gemeenten zijn bezig om een systeem van registratie en monitoring te ontwikkelen. Ten tweede blijken de knoppen verschillend te zijn waaraan een gemeente kan draaien. In de gespannen woningmarkten is het voor iedereen moeilijk om een sociale huurwoning te krijgen, en is een aparte contingent-afspraak voor de doorstromer van belang om stagnatie in het Beschermd wonen te voorkomen. In andere gebieden zijn er voldoende sociale huurwoningen, maar is de prijs te hoog voor deze groep en komen doorstromers er niet voor in aanmerking. De lage huurprijs heeft verder tot gevolg dat doorstromers op een kluitje in de sociaal zwakkere wijken terecht komen en daarmee niet de gewenste woonomgeving krijgen.

Partijen verwoorden er veel zorgen over. Oplossingen gaan gepaard met besluiten over inzet van geld en professionals, van woningcorporaties, GGZ-zorgaanbieders en gemeenten. Het blijkt dat een betere procesregie tussen de partijen noodzakelijk is om hier uit te komen waardoor daadwerkelijk een afstemming in planning kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld door gezamenlijk invulling te geven aan de leefbaarheid in wijken.

Waar deze studie naast inzicht in de dagelijkse praktijk, verder verslag van doet, is hoe complex het is om een nieuwe samenwerking vorm te geven. De gemeente als financier van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang heeft als enige partij de wettelijke bevoegdheden (door Wmo en Woningwet) om afspraken te maken met beide partijen: woningcorporaties en GGZ-zorgaanbieders. Maar is beducht om in zijn eentje een kar te moeten trekken of aan oplossingen te moet werken. Dus hoe als regisseur op te treden? Zelf doen? Uitbesteden? Alleen in actie komen bij problemen? De onderzoekers beschrijven de praktijk en doen suggesties voor uitwerking.

Meer informatie

Platform31 start dit najaar met een experiment wat vervolg geeft aan dit onderzoek. Voor meer informatie kijk op:

Houdt u zich volop met dit vraagstuk bezig en wilt u zich daarom alvast aanmelden voor dit experiment? Neem dan contact op met:
cover-doorstromers-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang