Download

pdf, 1,4 MB

×

Download bestand

Doelgericht woonbeleid

Wonen staat momenteel volop in de belangstelling. Dat komt door allerlei problemen die ervoor zorgen dat veel mensen niet kunnen wonen zoals ze dat graag zouden willen. Problemen die veel talrijker zijn dan voorheen: een stijgend woningtekort, oplopende prijzen, lange wachtlijsten, een achterblijvende woningproductie en nieuwe woongerelateerde opgaven zoals de energietransitie. Allerlei doelgroepen komen in de knel, uiteenlopend van middeninkomens, starters, studenten tot daklozen en ouderen.

Dit rapport gaat over doelgericht woonbeleid. Wat zijn eigenlijk die doelen? Hugo Priemus, de éminence grise van de Nederlandse volkshuisvesting, presenteert een systeemanalyse van het Nederlandse woonbeleid en zoomt in op de doelen en de instrumenten van het rijksbeleid inzake het wonen sinds de Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig, van staatssecretaris Heerma (1989). Daarnaast behandelt hij de doelgroep van woonbeleid – huishoudens met een bescheiden inkomen – en de verschillende woonsectoren. Hij geeft een omvattend beeld van alle terreinen die het wonen beslaat, en geeft telkens aan waar het beleid in zijn ogen beter kan.

cover-energietransitie-en-gezondheid-in-kwetsbare-wijken