Bouwen op een sterk fundament

De Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-2016 “Werken aan ontwerpkracht” werd op Prinsjesdag 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit beleidsstuk verschijnt in een roerige tijd. Niet alleen zijn de rollen en processen in de ruimtelijke planning fundamenteel aan het veranderen. Ook de economische, ruimtelijke en maatschappelijke opgaven zijn van een andere aard. De actieagenda heeft als inzet om de positie van ontwerp en ontwerpers te versterken bij de aanpak van deze opgaven, waaronder krimp, leegstand, herbestemming, duurzaamheidsvraagstukken, een stagnerende woningmarkt en zorg.

Tussenevaluatie resultaten van het architectuurbeleid

Werken aan ontwerpkracht is het zesde beleidsdocument op rij na lancering van het architectuurbeleid in 1991. Nicis Institute | Platform31 is gevraagd om voorafgaand aan de lancering een tussenevaluatie uit te voeren van de doelen, instrumenten en resultaten van 20 jaar architectuurbeleid. Daarnaast is aandacht besteed aan de bruikbare elementen voor de nieuwe visie. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. De evaluatie is onder de titel “Bouwen op een sterk fundament” als bijlage bij de Actieagenda opgenomen. Het beleidsstuk is opgesteld onder penvoerderschap van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW),