Download

×

Download bestand

All-inclusive

Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen

Uitgave: Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Actiz
Auteur: Drs. H.M. (Ellen) Olde Bijvank MRE

Door veranderingen in de zorg blijven meer ouderen met een lichte zorgvraag zelfstandig wonen. Het woonzorgconcept is dan een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31 samen met 12 woningcorporaties en zorginstellingen, zogenoemde koplopers, heeft uitgevoerd. De eindevaluatie geeft een beeld van de haalbaarheid van dit concept en varianten daarop. Uit de evaluatie blijkt dat het concept rendabel te exploiteren is, maar wel onder een aantal voorwaarden.

Koplopers in de zorg bieden een betaalbaar woondienstenproduct aan in het voormalige verzorgingshuis. Dit lukt echter niet gemakkelijk, een betaalbaar pakket gaat gepaard met scherpe keuzes in het aanbod van diensten en een strakke bedrijfsvoering. Het verzorgingshuis waar voorheen alles betaald en georganiseerd was, bestaat niet meer. Dat is wennen voor de organisaties zelf, maar ook voor hun bewoners. In het verzorgingshuis kan je goed wonen en kun je van diensten gebruik maken, maar daaraan hangt vanaf nu wel een duidelijke prijs.

De uitkomsten van het experiment All-Inclusive stemmen tot nadenken. Als maatschappij hebben we gekozen voor langer zelfstandig wonen, maar veel alleenstaande 80-plussers hebben behoefte aan een beschutte woonvoorziening. Omdat je daar gezelschap hebt en je altijd iemand om hulp kunt vragen. Tot 2020 is er door de vergrijzing een groeiende behoefte aan verzorgd wonen, het verzorgingshuis kan de komende jaren in die behoefte voorzien.

Veel verzorgingshuizen willen zo’n woonomgeving bieden, echter in lang niet alle situaties en regio’s lukt het om een dergelijke concept bedrijfseconomisch haalbaar te maken. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat zorgorganisaties een minimale afzet nodig hebben, een goede combinatie weten te maken met de intramurale capaciteit of een vrijwel afgeschreven gebouw doorexploiteren. Oplossingen zijn dan alleen mogelijk als inkopers van collectief gefinancierde zorg- en dienstverlening, gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor, samenwerken met de zorgondernemer en de woningcorporatie om een All-Inclusive, wonen en diensten ineen, betaalbaar te maken.

Kennis- en experimentenprogramma ‘Langer thuis’

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

www.platform31.nl/langerthuis