Handreiking: het beter bereiken van werkende armen

Vragen en tips van en voor gemeenten

Veel gemeenten vinden het moeilijk om de (groeiende) groep inwoners te bereiken die werkt, maar toch arm is en in de financiële problemen komt of dreigt te komen. Platform31 haalde informatie op bij een aantal gemeenten en experts en schreef een praktische handreiking over het bereiken van werkende armen. Lees meer

Woonvarianten voor senioren: dertig praktijkvoorbeelden

Wat zijn voorbeelden en inzichten van nieuwe woonconcepten voor senioren die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd? Platform31 ordent aan de hand van de tien woonprofielen de dertig voorbeelden die zij online portretteerde. Lees meer

Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: woonprobleem opgelost?

Papers Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Op 27 en 28 september zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31, Corpovenista, Aedes en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Tijdens deze dagen zijn 26 papers gepresenteerd. Lees meer

Analyse, duiding en reflectie Rijksbegroting 2023

Transities op de tocht?

Wat zijn de belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens van het kabinet voor 2023 en wat betekent dit voor stad en regio? Dat is de vraag die ieder jaar centraal staat in onze analyse van de Rijksbegroting. Lees meer

Versterken van de sociale basis

Rollen voor gemeenten

Platform31 onderzocht hoe gemeenten lokale initiatieven kunnen ondersteunen om zo de sociale basis te versterken. Deze publicatie biedt praktische inzichten en handreikingen voor gemeenteambtenaren die werken aan de sociale basis. En toont welke rollen de lokale overheid kan vervullen. Lees meer

Samen & Anders Bruisend verder

Procesevaluatie en handboek

In ouderencomplexen wonen in toenemende mate bewoners met een ‘rugzakje’, die zorg en ondersteuning krijgen van verschillende organisaties. Hoe creëren we de gewenste veilige en zorgzame woonomgeving? Lees meer

Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede

Deze publicatie bevat aanpakken en voorbeelden uit de praktijk van woningcorporaties. Nieuwe aanpakken, of aanpakken zich al bewezen hebben, want corporaties hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakt om huurachterstanden bij hun huurders te voorkomen, vroegtijdig te signaleren en te helpen bij oplossingen. Lees meer

Kosten? Waarde!

De energietransitie als stedelijke vernieuwing

Welke lessen hebben de stadsvernieuwers van 40 jaar geleden voor de aanpak van de aardgasvrije wijken? Lees meer

Een nieuw (t)huis

Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt

Een geschikte woning voor langer zelfstandig thuis. Hoe benader, ontzorg en ondersteun je senioren om de stap naar een aantrekkelijke nieuwe woning te maken? In deze publicatie vindt u lessen en inzichten uit de praktijkaanpakken van het experiment ‘Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt’. Lees meer

Een aanpak met ruggengraat

Op weg naar een onderwijshuisvesting van integrale, klimaat-inclusieve topkwaliteit

We ploeteren van pilot naar proeftuin en van experimenteerruimte naar icoonproject. Hoe komen we tot een schoolgebouwenbestand van integrale, klimaat-inclusieve (top)kwaliteit? Lees meer

Gemengde wijken herladen

Van fysiek ingrijpen naar een brede inclusieve aanpak

Al jaren wordt in Nederland gestuurd op de bewonerssamenstelling van kwetsbare wijken. Wat verstaan we eigenlijk onder een ‘gemengde-wijkaanpak’ anno nu? Hoe denken we daar te komen? Dit artikel gaat in op de verwachting voor de toekomst van bewoners, buurt, wijk en stad, en wat er nodig is om van ‘mengen’ een succes te maken. Lees meer