Woonstichting De Key


Woonstichting De Key is een Amsterdamse woningcorporatie met een bezit van ruim 33.000 verhuureenheden. De Key beheert onder andere woningen, tijdelijke woonruimte, winkels, bedrijfspanden, garages en parkeerplaatsen verspreid over heel Amsterdam. Een klein deel bevindt zich in de gemeente Diemen. Verhuren, onderhouden, renoveren en ontwikkelen van koop- en huurwoningen zijn de kernactiviteiten. Ouderen, jongeren en (buitenlandse) studenten krijgen speciale aandacht. De Key heeft ruim 3200 jongereneenheden in bezit, waaronder grote complexen aan de rand van de stad, maar ook prachtige panden in de binnenstad.

Woonstichting De Key is een vastgoedbedrijf dat zich inzet voor een goed woonklimaat. De Key richt zich nadrukkelijk op alle huishoudens die in de stad een woning zoeken. Hiertoe worden nieuwbouw koopwoningen aangeboden en een deel van de bestaande woningen tot mooie, grote koopwoningen getransformeerd, met aandacht voor de kwaliteit van architectuur en stedenbouw. Projectontwikkelaar De Principaal BV ontwikkelt in opdracht van De Key woningbouwprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie.

Buurtontwikkeling

Ook buurtontwikkeling, in de brede zin van het woord, ziet De Key als belangrijke opgave. De kwaliteit van wonen, werken en welzijn is bepalend voor het woonklimaat in de stad. Vanuit dit standpunt leggen de corporatie verbanden met zorginstellingen, beheert bedrijfsruimten en winkels en organiseert buurtbeheer.

Buurtgericht

In een aantal Amsterdamse buurten is Woonstichting De Key bezig met een gigantische transformatieopgave. Met sloop-nieuwbouw, renovatie en verkoop wil ze die ook in de toekomst leefbaar laten zijn. Verschillende bewoners moeten er een plek krijgen: ouderen en jongeren, gezinnen en alleenstaanden, mensen met een smalle én met een goedgevulde beurs. Door de bestaande woningvoorraad te transformeren, stimuleert De Key de doorstroming en wooncarrières. De gebiedsgerichte aanpak kent verschillende deelprojecten. Uitgangspunt is een neutraal financieel eindresultaat: opbrengsten uit de buurt worden weer in de buurt geïnvesteerd.

Open geest

Woonstichting De Key werkt aan een interactieve samenwerking met de bewoners. In een vroeg stadium en met een open geest gaat De Key de planvorming met hen in. In een aantal bijeenkomsten krijgt het plan van aanpak vorm. Richtinggevend zijn onder andere de techniek, de wensen van bewoners, de randvoorwaarden van De Key en de financiën. Het doel is een plan te maken dat zoveel mogelijk recht doet aan de wensen van bewoners en De Key.
Leon Bobbe


Postadres Amsterdam
Postbus 2643
1000 CP Amsterdam

Postadres Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort

Telefoonnummer
020 62 14 333

E-mail
contactformulier

Twitter
@dekeywonen


www.dekey.nl

Blog


Een schuldvrije corporatie
heeft lagere huren

Leon Bobbe

directievoorzitter
De Key

Lees verder