Nationaal Groenfonds

Nationaal Groenfonds financiert projecten voor een groener Nederland. Met kennis van groen + geld financieren wij projecten die rendement opleveren voor onze groene leefomgeving. Denk daarbij aan natuur en landschap, maar ook aan lucht en water, biodiversiteit en beleving.

Onze mensen zetten hun kennis en ervaring in om ecologie en economie te verbinden voor investeringen in bijvoorbeeld de (innovatie van) energietransitie, klimaatadaptatie, groene daken, verkavelingsprocessen, recreatieve ontsluiting, groen in de stad e.d. Hierbij financiert het Groenfonds de marktpartij, waardoor gemeenten sneller hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen bereiken.

Waar wij kansen zien, durven wij risico’s te nemen en gaan verder waar andere partijen afhaken. Onze kennis van groen + geld gebruiken wij om projecten te versnellen, partijen met elkaar te verbinden en nieuwe inzichten te geven die rendement opleveren voor onze groene leefomgeving.

Nationaal Groenfonds kan u helpen bij

  • Bereiken groene en duurzaamheidsdoelen door inzet van financiële instrumenten
  • Financieren van innovatieve en groene projecten van marktpartijen
  • Beheren van geldstromen (fondsmanagement)
  • Adviseren over financiële oplossingen

In de afgelopen 20 jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een veelzijdige financiële dienstverlener die zowel overheids- als particuliere projecten financiert, adviseert bij de financiële inrichting van geïntegreerde groene projecten, het fondsmanagement verzorgt voor groene innovatie en energie. Voor gemeenten zijn wij de partner die helpt om de duurzaamheidsambitie van de gemeente sneller te realiseren doordat wij financiële oplossingen bieden voor de marktpartijen die deze ontwikkelingen willen uitvoeren. Kortom; een vakkundige partner voor de gemeente en een flexibele financier voor alle initiatiefnemers in de groene ruimte.

Enkele projectvoorbeelden van het Nationaal Groenfonds:

Biogas Leeuwarden – financiering mestvergister op de Dairy Campus in Leeuwarden
De Wageningen Universiteit heeft geïnvesteerd in een co-vergister om van mestafval een energiebron te maken. Een nieuwe technologie die het mogelijk maakt om ander restafval zoals bermgras en hout te gebruiken als co-vergistingmateriaal. Deze materialen zijn goedkoper en vormen een inkomstenbron voor natuur en landschap. Staatsbosbeheer levert voor deze mestvergister een deel van de biomassa aan. Nationaal Groenfonds financiert dit project samen met FSFE (Friese Fonds voor Duurzame Energie-ontwikkeling).

Recreatiefonds gemeente Sluis – Beheer recreatiefonds en financiering projecten
Nationaal Groenfonds heeft in samenwerking met Recron, DLG en NEXT vastgoed bv, ondersteund door het Ministerie van EZ, een methodiek ontwikkeld voor financiering van vernieuwing in de verblijfsrecreatiesector in combinatie met natuur. Eind 2015 is de eerste pilot in de gemeente Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) van start gegaan en spreken we met de eerste ondernemers over het financieren van hun natuur-inclusieve plannen. Het Groenfonds brengt financieringskennis in, beheert het recreatiefonds en het verstrekt financieringen voor de groene investeringen.

Kavelruil Veldwetering (provincie Utrecht) – Financiering natuuraanleg door agrariërs
Een aantal agrariërs in de provincie Utrecht die deel uit maakten van een kavelruil/grondaankoop traject leggen deels natuur aan, passend binnen de doelstellingen van Provincie Utrecht. Het Groenfonds bedacht het arrangement en was samen met de Rabobank financier.

Crowdfunding VoorNatuur – website voor crowdfunding van natuurprojecten.
Crowdfunding VoorNatuur biedt praktische ondersteuning en advies voor crowdfunding van natuurprojecten. Crowdfunding VoorNatuur is een initiatief van InnovatieNetwerk en kreeg begin 2015 de huidige vorm door samenwerking met LandschappenNL en IVN. Als innovatieve financier zet het Nationaal Groenfonds zich in om kansrijke financieringsmodellen te ontwikkelen voor groene projecten. We onderkennen het belang van een breed maatschappelijke draagvlak voor natuur, landschap en duurzaamheid en leveren daar als partner een bijdrage aan.logo nationaal groenfonds

Contact