Mitros


Mitros is woningcorporatie met als werkgebied Utrecht en Nieuwegein. Ontstaan in 1998 uit een fusie van twee Utrechtse en één Nieuwegeinse corporatie. Met 31.000 verhuureenheden, 300 medewerkers en een balanstotaal van circa € 700 miljoen een grote speler in de lokale en regionale woningmarkt. Met als doel het geven van een kwaliteitsimpuls aan het wonen in de stad. En het bieden aan bewoners van een goed leef- en woonklimaat, door het nemen van verantwoordelijkheid voor gebieden en wijken.

Het strategisch ondernemingsbeleid van Mitros is vastgelegd in Waardevol Wonen, het ondernemingsplan voor 2008-2012. Het vorige ondernemingsplan, Focus, was sterk gericht op het product (‘goede en betaalbare woningen’). In Waardevol Wonen is de focus van de strategie verschoven naar de mens.


Het ondernemingsbeleid onderscheidt vijf aandachtsvelden

1. Mens
Mitros wil er zijn voor de mensen in haar woningen, buurten en wijken en hen helpen om kansen te realiseren. Dat kan door het oplossen van (meervoudige) woongerelateerde problemen. Maar ook door in te spelen op reguliere wensen, zoals woonwensen. Doel daarvan is dat waar mogelijk én gewenst mensen een stapje omhoog kunnen maken op de woonladder en/of de maatschappelijke ladder. Zodat ze zonodig en zo mogelijk minder afhankelijk worden van hulp en ondersteuning en meer eigen regie en eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

2. Wijk
Mensen wonen in buurten en wijken. Mitros wil samen met haar maatschappelijke partners werken aan het creëren van stabiele wijken. Dat zijn wijken met een prettig woon- en leefklimaat, wat mensen in staat stelt om zowel op de woon- als de maatschappelijke ladder stappen te kunnen maken. Mitros maakt van aandachtswijken prachtwijken, zorgt dat overgangswijken niet afglijden naar aandachtswijken en behoedt prachtwijken voor verval. Dat vraagt om wijkstrategie.

3. Stenen
Een belangrijk middel dat Mitros kan inzetten voor het welzijn en welbevinden van mensen en voor prachtwijken met een goed woon- en leefklimaat, is vastgoed. Woningen waar bewoners tevreden en medewerkers trots op kunnen zijn en met keuzevrijheid qua uiterlijk, indeling en eigendomsvorm. Maar ook maatschappelijk vastgoed dat waardevol is voor de functies en voorzieningen in de wijken. Duurzaamheid en betaalbaarheid zijn bij het vastgoed belangrijke uitgangspunten.

4. Maatschappij
Mitros is een maatschappelijke onderneming. De beleidskeuzes op de thema’s ‘Mens’, ‘Wijk’ en ‘Stenen’ weerspiegelen dat. Maar niet alleen wát Mitros doet, is maatschappelijk van karakter, maar ook de manier waaróp. Dat vraagt om een zorgvuldige bedrijfsvoering (good governance). Die is binnen Mitros voor een belangrijk deel al geïmplementeerd. Maar Mitros zal met name verder bouwen aan goede gesprekken met de stakeholders en bovenal ook aan transparantie richting hen.

Mitros maakt haar maatschappelijkheid ook waar door een sterke nadruk op integriteit. Met maatschappelijk kapitaal mag niet gesjoemeld worden. Daarom hanteert Mitros in- en extern een integriteitscode en een klokkenluidersregeling.

5. Bedrijf
Om de ambities uit het ondernemingsplan waar te maken probeert Mitros bedrijfsmatig te werken en ondernemend te zijn. Voor medewerkers is het motiverend om de strategische keuzes te realiseren en bij Mitros aan het werk te zijn. Verder legt de ambitie uit het plan een enorm beslag op de middelen. Mitros maakt inzichtelijk welke effecten dat heeft.


Mitros Logo


Kantoor Utrecht
Koningin Wilhelminalaan 9
3527 LA Utrecht

Telefoon
030 – 880 3300

E-mail
vraag@mitros.nl

Twitter
@Mitros__

Website
www.mitros.nl