Eindhoven


Eindhoven is een grote stad, die stedelijke allure nastreeft in combinatie met vitale, leefbare wijken. In dit streven onderscheidt de stad drie dimensies:

  • Eindhoven als complete stad: waarin er voor burgers een hoogwaardig woon-, werk- en leefklimaat aanwezig is en de publieke ruimte stimuleert tot individuele en maatschappelijke ontplooiing;
  • Eindhoven als ongedeelde stad: waarin een gedifferentieerd woonaanbod binnen de stadsdelen de sociale verscheidenheid en sociale samenhang faciliteert en waarin de publieke ruimte stimuleert tot ontmoeting;
  • Eindhoven als duurzame stad: waarin de stedelijke gebouwenvoorraad een hoge milieukwaliteit kent, er sprake is van intensief ruimtegebruik en duurzame mobiliteit en groen gerespecteerd wordt en waarin de publieke ruimte stimuleert tot onthaasting.

Gemeente Eindhoven werkt stadsdeelgericht aan de aantrekkelijkheid van de publieke ruimte. Veelbelovend vindt de gemeente de doorontwikkeling van het concept van Civic Centers voor alle stadsdelen in Eindhoven. Een project dat staat voor de ontwikkeling van een nieuwe visie op maatschappelijke voorzieningen en de relatie met stedelijke vernieuwing.

In de Eindhovense wijkvernieuwing werkt de gemeente samen met de Samenwerkende Eindhovense Woningcorporaties (SSEW). De gemeente en de woningcorporaties hebben vanuit de herstructureringsopgave de volgende drie beleidsdoelen van integrale wijkvernieuwing opgesteld:

  • verbetering van de leefbaarheid van de meest bedreigde wijken
  • tegengaan van ruimtelijke segregatie
  • veranderen verhouding huur-koopwoningen naar meer koop.Eindhoven

logo Eindhoven

Postadres
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Telefoonnummer
040 238 60 00

E-mail
info@eindhoven.nl

Twitter
twitter.com/gem_Eindhoven

www.eindhoven.nl