Buck Consultants International

Buck Consultants International is een onderzoeks- en adviesbureau met ambities. Ambitie om op het grensvlak van economie, ruimte, mobiliteit en vastgoed actief en vernieuwend te zijn. Ambitie om bedrijven en overheden te ondersteunen bij het maken van realistische strategi-sche en operationele keuzes.

Onze werkvelden zijn:

Economische ontwikkeling van gemeenten, regio’s en knooppunten:

 • Analyseren en doorgronden (internationale) concurrentiepositie en toekomstkracht van regio’s en steden
 • Ruimtelijk-economische analyses en verkenningen op stedelijk en regionaal niveau
 • Ontwikkelen van economische ontwikkelings- en innovatieprogramma’s
 • Organisatie van ruimtelijk-economisch beleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau
 • Opstellen van maatschappelijke kosten baten-analyses en doorrekenen van business ca-sussen
 • Gebiedsvisie en – aanpak

Ruimtelijke- en vastgoedontwikkeling

 • Conceptontwikkeling, marktonderzoek en haalbaarheidsstudies
 • Ontwikkeling en realisatie van stedelijke werklocaties, interactiemilieus, campussen, ge-mengde werklandschappen, e.d.
 • Planning en transformatie van werklocaties en commercieel vastgoed
 • Bedrijventerreinen als energietransitiehubs
 • Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Mobiliteit

 • Ontwikkeling van logistieke knooppunten zoals mainports, logistieke (achterland) regio’s, bedrijventerreinen
 • Opstellen en uitvoering van programma’s voor reductie van (vrachtvervoer) kilometers over de weg c.q. CO2 (onder andere stedelijke distributie)
 • Verkenning en realisatie van Intelligente Transport Systemen

buck consultants international logo

Bezoekadres
Kerkenbos 10-31
Postbus 1456
6501 BL Nijmegen

Telefoonnummer
024 3790222

E-mail
bci@bciglobal.com