Kennis voor Krachtige Steden

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden (KKS) liep van 2007 tot 2014. Het was onderdeel van de VerDus-samenwerking tussen Rijk, NWO en Platform31. In het programma hebben consortia van universitaire onderzoeksgroepen en stedelijke partijen samengewerkt aan ongeveer 60 onderzoeken. Het onderzoeksprogramma sluit aan op de strategische vraagstukken en uitdagingen binnen de stedelijke praktijk.

Lees meer over de opbrengst van dit programma.

Wetenschappelijke Board

Om de verbinding tussen wetenschap en praktijk te versterken, heeft Platform31 een Wetenschappelijke Board. De Wetenschappelijke Board komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar rondom urgente maatschappelijke thema’s.

Op deze manier pakken we thema’s bij de kop, die we willen verdiepen en voorzien van multidisciplinaire reflecties. Door hierbij op te trekken met praktijkmensen leidt dit tot door wetenschappelijke inzichten onderbouwd praktisch advies waar de partners van Platform31 mee aan de slag kunnen.

De board bestaat uit een selecte groep wetenschappers en staat onder leiding van professor Geert Teisman van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Klik hier voor een overzicht van de leden van de wetenschappelijke board.

Hieronder vindt u de recente praktijkadviezen van de wetenschappelijke board.

Notitie Arbeidsmarktproblematiek in de zorg

Hoe ga je om met het toenemend tekort aan professionals in de zorg? Om deze prangende vraag te beantwoorden organiseerde de Wetenschappelijke Board van Platform31 samen met deRotterdamseZorg een bijeenkomst. Om in 2021 voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel in de regio Rijnmond te hebben, is de opgave om gezamenlijk voor 10% meer instroom, 10% meer opleidingsrendement en 10% minder uitstroom te zorgen. Maar uit de bijeenkomst blijkt dat de praktijk weerbarstig is. Een voorbeeld: om over meer personeel te kunnen beschikken, is het belangrijk om het aantal stageplekken uit te breiden. Maar voor een succesvolle stage is goede begeleiding nodig. Daarvoor is tijd nodig. Maar daar is juist een gebrek aan. Hoe komen zorginstellingen uit de houdgreep van het hier en nu? Geert Teisman beschrijft de oorzaken, ideeën en oplossingen die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen in de notitie deRotterdamseZorg en de problemen op de arbeidsmarkt.

Praktijkadvies Leerplicht voor alle nieuwkomers

In het eerste half jaar van 2017 heeft de wetenschappelijke board van Platform31 een advies opgesteld die in het teken staat van de integratie van asielzoekers. Klik hier (pdf) om het advies te downloaden. De belangrijkste aanbeveling van het advies is het instellen van een verplicht schakeljaar voor asielzoekers. Integratie is nu nog te vrijblijvend, te versnipperd en komt te laat op gang. Het schakeljaar moet ervoor zorgen dat integreren in de Nederlandse samenleving verplichtend, intensief en vroegtijdig wordt.

Voor de organisaties die het schakeljaar verzorgen is het belangrijk dat zij een effectieve keten vormen waarin zij niet volgordelijk naar gelijktijdig aan de slag kunnen. Afstemming tussen de organisaties is hierbij cruciaal. Alleen op deze manier kan er maatwerk worden geboden en kan de integratie van asielzoekers versneld worden. In het interview Leerplicht voor alle nieuwkomers geven Maarten Smidts (Platform Opnieuw Thuis), Geert Teisman en Hamit Karakus een toelichting op het advies.

Praktijkadvies U10 over regionale samenwerking

De Wetenschappelijke Board van Platform31 heeft zich in 2016 gebogen over het thema regionale samenwerking. Ze vroeg zich bijvoorbeeld af hoe stressbestendig de ‘moderne’ vormen van samenwerking zijn. Wat werkt wel en wat niet? Er zijn vele vormen van regionale samenwerking op verschillende schaalniveaus en in allerlei domeinen: van triple helix tot multilevel samenwerking. Dat maakt samenwerken een complex vraagstuk waarover gezamenlijk feitenonderzoek is gewenst. Door samen op te trekken met professionals uit de praktijk wil de Wetenschappelijke Board van Platform31 haar theoretische inzichten vertalen naar een praktisch advies. Dit praktijkadvies is gegeven aan de U10: de netwerksamenwerking van tien gemeenten in de Utrechtse regio.

Advies

tiesman-karakus-smidts-kk

Leerplicht voor alle nieuwkomers
Een interview met Geert Teisman, Hamit Karakus en Maarten Smidts

Een verplicht schakeljaar voor nieuwkomers in Nederland. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de wetenschappelijke board van Platform31. Integreren in Nederland gebeurt nu nog te vrijblijvend, te versnipperd en komt te laat op gang.

Column

Regionale samenwerking in politicologisch perspectief

Paul Dekker, Sociaal en Cultureel Planbureau / Tilburg University

“Politicologen met meer juridische of bestuurskundige affiniteit zullen het makkelijker hebben, maar als politicoloog in de hoek van de politieke sociologie en psychologie is het vaak even doorbijten in geleerde teksten over bestuurlijke problemen.”

Lees verder