Programmaraad

De programmaraad van Platform31 adviseert het bestuur en de directie over het jaarprogramma. Daarmee draagt de programmaraad bij aan de focus van Platform31 en de te leggen accenten.

Werkwijze

De Programmaraad komt drie maal per jaar bijeen. Eenmaal voor een gesprek met een wetenschapper, eenmaal tijdens een praktijkbezoek bij een ontwikkeling in stad of regio en eenmaal om te adviseren over het conceptprogramma van Platform31. De Programmaraad denkt mee met de directie van Platform31 over de langjarige maatschappelijke relevantie, het vernieuwend en verbindend vermogen naar inhoud en partijen en de samenhang tussen producten (onderzoek, experiment, kennisoverdracht) van Platform31. Daarmee draagt de raad bij aan de focus van Platform31 en de te leggen accenten.

Samenstelling

De leden van de Programmaraad hebben kennis van trends en opgaven in stad en regio en zijn verbonden aan de praktijk. Zij komen uit de belangrijkste groepen stakeholders en partners van Platform31.

Voorzitter


drs. P.W.A. Veld, ABDTOPConsult




Leden


mw. M. Besselink, burgemeester gemeente Bronckhorst



drs. ing. R.A.J. van den Boom, directeur-bestuurder Woonkwartier, Zevenbergen


drs. B. van Delden, plv. dg Bestuur, Ruimte en Wonen, ministerie van BZK



dr. B. ter Haar, dg Sociale Zekerheid en Integratie, ministerie van SZW



drs. J. Heres, hoofd Centrale Eenheid Strategie, ministerie van VenJ

.


mw. dr. M. Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWS


prof. dr. F.G. van Oort, hoogleraar stedelijke en regionale economie (UU en Erasmus School of Economics), wet. directeur IHS (EUR)

prof. dr. P. Schnabel, Eerste Kamer, kroonlid SER, hoogleraar UU



drs. J.M.C. Smallenbroek, directeur Energie en Omgeving, ministerie van EZK


drs. P. Steijn, lid directieraad gemeente Utrecht, themadirecteur Healthy Urban Living


ing. J.P. van Zomeren, directeur Era Contour