Programmaraad

De programmaraad van Platform31 adviseert het bestuur en de directie over het jaarprogramma. Daarmee draagt de programmaraad bij aan de focus van Platform31 en de te leggen accenten.

Werkwijze

De Programmaraad komt drie maal per jaar bijeen. Eenmaal voor een gesprek met een wetenschapper, eenmaal tijdens een praktijkbezoek bij een ontwikkeling in stad of regio en eenmaal om te adviseren over het conceptprogramma van Platform31. De Programmaraad denkt mee met de directie van Platform31 over de langjarige maatschappelijke relevantie, het vernieuwend en verbindend vermogen naar inhoud en partijen en de samenhang tussen producten (onderzoek, experiment, kennisoverdracht) van Platform31. Daarmee draagt de raad bij aan de focus van Platform31 en de te leggen accenten.

Samenstelling

De leden van de Programmaraad hebben kennis van trends en opgaven in stad en regio en zijn verbonden aan de praktijk. Zij komen uit de belangrijkste groepen stakeholders en partners van Platform31.

Leden


mw. M. Besselink, burgemeester gemeente BronckhorstMarja van Bijsterveldt, burgemeester gemeente Delftdrs. ing. R.A.J. van den Boom, directeur-bestuurder Woonkwartier, Zevenbergen


drs. B. van Delden, plv. dg Bestuur, Ruimte en Wonen, ministerie van BZKdr. B. ter Haar, buitengewoon adviseur, Algemene Bestuursdienst, ministerie van BZK


drs. J. Heres, chief scientist, Rathenau InstituutIngrid Hoogstrate, directeur Inclusieve Samenleving van de VNGmw. dr. M. Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWSmw. Ilma Merx, gemeentesecretaris gemeente Den Haag

.


prof. dr. F.G. van Oort, hoogleraar stedelijke en regionale economie (UU en Erasmus School of Economics), wet. directeur IHS (EUR)


Ger Peters, bestuurder Wonen Limburg en lid algemeen bestuur Aedes.


Drs. Richard Slotman, directeur Nationaal Regieorgaan Praktijk-gericht Onderzoek SIA.


drs. J.M.C. Smallenbroek, algemeen directeur van de Unie van WaterschappenAlbert Vermuë, beleidsdirecteur Leefomgeving, VNGBerend de Vries, lid directieraad en concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, gemeente Utrecht


ing. J.P. van Zomeren, directeur Era Contour