Terugkijken: trendtalk ‘Veerkrachtige economie’

Provincies, gemeenten en het Rijk zullen ‘als één overheid’ moeten optreden om onze economie ‘weerbaarder, wendbaarder en zelfredzamer’ te maken. In deze trendtalk schetsen we de opgaven en uitdagingen voor de teams en wethouders EZ, de trends uit onze analyse van de coalitieakkoorden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de analyse van de Rijksbegroting 2023. Lees meer

Het talent bevindt zich in de regio

Interview met Arjen Adzes, lector Regionale Arbeidsmarkt Hanzehogeschool Groningen

Volgens Arjen Adzes, lector Regionale Arbeidsmarkt, zijn er verschillende redenen waarom de regio meer aandacht verdient. Het talent – de mensen – bevindt zich in de regio. En dat geldt ook voor het verdienvermogen en vermogen om te coördineren. Lees meer

“Stimuleer en waardeer leerlingen voor kansengelijkheid in het onderwijs”

Interview met Linda van den Bergh, lector ‘Waarderen van diversiteit’ bij Fontys

Het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ was in 2020 het startpunt van een breed gesprek over de toekomst van het onderwijs. Groot onderhoud aan het onderwijssysteem is nodig om ervoor te zorgen dat alle leerlingen en studenten de kans krijgen het optimale uit hun talenten te halen. Eén van de aandachtspunten is de toenemende kansenongelijkheid. Lees meer

Corona biedt nieuwe kansen voor de arbeidsmarkt

Interview met Frank Cörvers, Maastricht University

Nederland heeft te maken met een steeds groter wordende krapte op de arbeidsmarkt. Die krapte uit zich in kwantitatieve, kwalitatieve en regionale mismatches. Corona heeft die problemen nog uitvergroot. Platform31 sprak met Frank Cörvers over hoe die mismatches ontstaan en wat de overheid, het onderwijsveld en het bedrijfsleven eraan kunnen doen. Lees meer

"Naar een arbeidsmarkt die om skills draait"

Interview met Ronald Dekker, TNO

In een recente publicatie pleit TNO voor een arbeidsmarkt waarin het ontwikkelen van skills én het matchen van mens en werk op basis van skills centraal staan. Platform31 sprak met hoofdauteur Ronald Dekker over hoe er met skills geïnnoveerd kan worden naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt en wat dat vraagt van werkgevers en werknemers. Lees meer

Twee vliegen in één klap met Op Stap: Duurzame banen in de zorg voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt

Interview met Marcel van der Meulen, directeur Zorg en Behandeling bij Zorggroep Drenthe

Het personeelstekort in de zorgsector vraagt - zeker van krimpregio's - om creatieve oplossingen om toch aan gekwalificeerd personeel te komen. Marcel van der Meulen bedacht Op Stap: een traject waarin zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding volgen en meelopen met ervaren zorgmedewerkers, om uiteindelijk aan de slag te gaan bij een zorgorganisatie. Lees meer

Via kleine stapjes een leerklimaat creëren op de werkvloer

Interview met dr. Menno Vos, lector Leven Lang Ontwikkelen (LLO), hogeschool Windesheim

Een dynamische arbeidsmarkt vraagt om wendbare en flexibele werknemers en organisaties. Banen verdwijnen en er ontstaan nieuwe banen. Om mee te bewegen met de continue veranderingen als gevolg van onder andere demografie, technologie en nu de gevolgen van de coronacrisis, is het van belang om kennis en vaardigheden op peil te houden. Lees meer

Omscholing naar een baan in de techniek is maatwerk

Interview met Sandra Klaassens en Callista de Vrij, Servicepunt Techniek Noord (SPT Noord)

Meer dan anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben een technisch beroep. Dat is nog niet genoeg, want door het hele land is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel. Platform31 sprak met arbeidsmarktcoaches Sandra Klaassens en Callista de Vrij van Servicepunt Techniek Noord over de arbeidsmarkt en hoe hun werkzaamheden er in de praktijk uitzien. Lees meer

“Mensen aan het werk helpen, dat is het doel!”

Interview met Hans Bosselaar, Vrije Universiteit Amsterdam

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. In 2019 heeft het SCP op verzoek van het ministerie van SZW de werking van de Participatiewet geëvalueerd. De resultaten lieten zien dat de invoering van de Participatiewet nauwelijks geleid heeft tot verhoging van de baankansen. Dit leidde tot politieke en publieke kritiek, de Participatiewet zou hebben gefaald. In het boek 'Met andere ogen' worden de bevindingen van het SCP genuanceerd. Platform31 sprak met één van de redacteurs. Lees meer

Podcast31 – #5 Hoe breng je leven in de Participatiewet?

De Participatiewet is erop gericht dat mensen weer aan het werk komen, maar in de praktijk vinden veel gemeenten de uitvoering best lastig. In Tilburg is gekeken hoe het beter kan. In deze Podcast31 kijken we naar de aanpak en opbrengsten van hun Vertrouwensexperiment: helpen we mensen beter met minder regels en meer vrijheid? En welke ruimte biedt de Participatiewet daarvoor? Lees meer

Nieuwe Amsterdammers: Op de fiets en aan het werk

Gesprek met Mohamed Hoesein, gemeente Amsterdam

Het aantal statushouders dat in Nederland een betaalde baan vindt, is ondanks grote inspanningen van gemeenten nog gering. Er zijn echter een aantal succesverhalen, zoals de Amsterdamse aanpak statushouders. Platform31 sprak met Mohamed Hoesein, manager van het team jobhunters, over de werkzame elementen in de aanpak, de rol van de jobhunters en lessen voor andere gemeenten. Lees meer