Terugkijken: trendtalk ‘Duurzame ontwikkeling’

Energiearmoede of sociale energietransitie? Aan het eind van het jaar kunnen we niet om de actualiteit van energieprijzen heen. Energiearmoede staat op de agenda. In deze trendtalk gaan we in twee ronden op deze opgave in en (onder)zoeken we de agenda voor de komende tijd. Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Wonen en leefbaarheid’

De druk op de woningmarkt zorgt voor een stevige behoefte aan versnelling van de woningbouwproductie. Door de stijgende bouw- en grondkosten wordt vooral gestuurd op efficiency. De ogen zijn gericht op zowel buiten- als binnenstedelijke gebieden om deze opgave te verwezenlijken. Hoe kan deze urgente verstedelijkingsopgave ook een motor zijn voor verbetering van leefbaarheid in nieuwe en bestaande wijken? Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Maatschappelijke slagkracht’

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. We gaan in gesprek over wat we verstaan onder goed bestuur, het moreel kompas en integriteit. Verder hebben we het over ‘Brede Welvaart’: wat is het en hoe kunnen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hiermee aan de slag? Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Veerkrachtige economie’

Provincies, gemeenten en het Rijk zullen ‘als één overheid’ moeten optreden om onze economie ‘weerbaarder, wendbaarder en zelfredzamer’ te maken. In deze trendtalk schetsen we de opgaven en uitdagingen voor de teams en wethouders EZ, de trends uit onze analyse van de coalitieakkoorden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de analyse van de Rijksbegroting 2023. Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Inclusieve samenleving’

In de trendtalk over inclusieve samenleving staan de rechtvaardige stad en een gezonde leefomgeving centraal. Er zijn wijken en buurten ontstaan waar relatief veel mensen in kwetsbare posities wonen die te kampen hebben met bestaansonzekerheid en gezondheidsachterstanden. Wat doen we daaraan? Lees meer

Raadsleden zoeken hun plek in Nijmeegse warmtetransitie

In Nijmegen willen wijkbewoners een Buurt-energiesysteem; wat is de rol van raadsleden daarbij? Lees meer

Huidige wetten te beperkt om te kunnen sturen op een gezonde voedselomgeving

Interview met Miranda Vroom (ministerie van VWS)

De huidige wet- en regelgeving is namelijk ontoereikend voor gemeenten om een gezonde voedselomgeving te realiseren, vindt Miranda Vroom. Ze vertelt over het preventieakkoord en de brief die onlangs naar de Tweede Kamer ging, waarin staatssecretaris Van Ooijen pleit voor nieuwe wettelijke kaders. Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Henny (87) verhuisde vol levenslust naar een zonnig appartement

Het stimuleren van de doorstroming van senioren draagt bij aan het passender wonen van senioren én helpt bij de aanpak van de woningmarktproblematiek. Lees meer

Participatie in de warmtetransitie: breng als griffie je raad in positie!

Nu gemeentes de uitvoeringsplannen bij de transitievisie warmte opstellen, is participatie van bewoners van groot belang. Wat is de rol van gemeenteraadsleden en hoe steunt de griffie hen daarbij? Lees meer

Werken met de mens centraal: hoe Mobility Mentoring bijdraagt aan de Groningse aanpak

De gemeente Groningen experimenteerde met coachend werken. Dit krijgt nu een structurele plek in hun werkwijze. Lees meer

Actieagenda Heel het MKB Circulair!

Het mkb moet in actie komen om in 2050 (vrijwel volledig) circulair te zijn, maar dat is geen eenvoudige opgave. Platform31 heeft met verschillende publieke en private partijen intensief samengewerkt om het mkb te ondersteunen en de transitie te versnellen. Dit heeft geleid tot een gedeelde Actieagenda, die in verschillende landelijke circulaire initiatieven zal worden meegenomen. Lees meer