Zorgpact: wat werkt in de samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid

Waarom werken sommige samenwerkingsverbanden wel en anderen niet? Hoe kijken professionals aan tegen samenwerking in de regio en wat zij daarbij nodig hebben? De ministeries van VWS en OCW vroegen Platform31 om te verkennen hoe de samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid eruit ziet binnen de verschillende initiatieven van het Zorgpact, en wat werkzame elementen zijn. Doel van de verkenning was om zo meer zicht te krijgen op welke elementen gebruikt kunnen worden voor het stimuleren en optimaliseren van de regionale samenwerkingen. De verkenning is op 19 maart naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voor de verkenning, die in het najaar van 2017 is uitgevoerd, heeft Platform31 gegevens verzameld op basis van een literatuuronderzoek, interviews en een door regionale zorgpacten en koplopers ingevulde vragenlijst. De focus daarbij lag op de resultaten en werkzame elementen van de regionale samenwerkingen.

Werkzame elementen voor samenwerking

Uit het onderzoek blijkt dat vijf elementen in de onderzochte samenwerkingen met name effectief blijken. Samenwerking in de gouden driehoek gedijt bij:

  • Coalities vormen per vraagstuk, met de basiscoalitie als anker
  • Samen het vraagstuk definiĆ«ren
  • Openheid geven over ieders belangen als opstap naar win-win-oplossing
  • Harde afspraken maken waar nodig, lichte waar het kan
  • Aandacht voor de mensen

Samenwerking leidt tot resultaat

De werkzame elementen maken dat de regionale samenwerkingen resultaten kunnen boeken. De onderzochte samenwerkingen geven aan dat de bundeling van krachten zowel voor scholing en onderwijs als voor de toekomst van de sector meerwaarde heeft.

Als het gaat om scholing en onderwijs noemen de regionale zorgpacten en koplopers onder meer de toepassing van technologische innovaties, leren in de praktijk en innovatie in aanbod voor permanent leren als resultaten. Voor de toekomst van de sector levert regionale samenwerking vooral een betere aantrekkingskracht, een kennismaking met andere organisaties in de regio, en meer bestuurlijke betrokkenheid bij innovatie en inhoudelijke innovatie in de zorg op.

Beweging op gang

De onderzoekers van Platform31 concluderen dat er mede door het Zorgpact een beweging op gang is gekomen van vernieuwers, die door samenwerking onderwijs en werk in zorg en welzijn innoveren. Daarom is ook gekeken naar elementen die de innovatie en cultuurverandering helpen op gang te brengen. Dat zijn:

  • Inhoudelijke verbindingen in netwerken
  • Ruimte om te experimenteren
  • Blijven inspelen op actuele vragen
  • Nieuwe manieren van organiseren

Meer informatie