Workshops Implementatie van Klimaatadaptatie

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering: wateroverlast, hitte, droogte, harde wind. Tegelijkertijd staan veel gemeentes voor grote bouwopgaves. Variërend van rioolvervanging en nieuwbouw van woningen, grootschalige duurzame renovatie en herinrichting van gebieden tot het aanpassen van wijken om aan de CO2-doelen te voldoen. Dit biedt grote kansen om, overal waar de schop de grond in gaat, dat op een klimaatadaptieve manier te doen.

Hiervoor is innovatie nodig in de inrichting van de stad, in de gebruikte bouwmaterialen en concepten en in de manier van samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij bouw- en ontwikkelprojecten. Klimaatadaptatie staat hoog op diverse agenda’s. Belangrijk is dat, naast verankering in beleidsstukken en convenanten, de betrokkenen in de praktijk concreet ervaring opdoen en delen over het klimaatbestendig handelen in de ontwikkeling van de gebouwde omgeving.

In zes gemeenten gaat Platform31 workshops organiseren met het doel klimaatadaptatie onderdeel te maken van ontwikkelprojecten (bijvoorbeeld rondom energietransitie of stedelijke verdichting). Uitgangspunt is klimaatadaptatie in alle toekomstige ontwikkelingen een plek te geven in beleid en regelgeving van deze gemeenten. De koppeling aan een praktijkproject zorgt voor concrete maatregelen en stappen voor een goede implementatie. Bovendien ontstaat hiermee bij de betrokken gemeenten direct bewustwording van de kansen, mogelijkheden en impact van klimaatverandering en de mogelijke maatregelen om hiermee om te gaan. Het project dient als showcase voor alle ruimtelijke ontwikkelingen en moet aantonen dat het integreren van klimaatadaptatie zorgt voor een betere toekomstbestendigheid en daarmee meerwaarde biedt op langere termijn.

Rondom ieder project worden drie workshops georganiseerd. Tijdens dit proces worden samen met betrokkenen en experts mogelijkheden geïdentificeerd, een implementatieplan gemaakt en een strategie opgesteld om klimaatadaptatie in beleid en regelgeving van de betrokken partijen in te bedden.

Doet u mee?

We zoeken voor dit project gemeenten, waterschappen of ontwikkelende partijen die implementatie van klimaatadaptieve maatregelen onderdeel willen maken van hun bouw- of ontwikkelplan en hun beleid. Doet u mee? Zie onder deelname.

Deelname

Platform31 zoekt gemeenten, waterschappen of ontwikkelende partijen die implementatie van klimaatadaptieve maatregelen onderdeel willen maken van hun bouw- of ontwikkelplan en hun beleid.

Doel is om klimaatadaptatie een onderdeel te maken van 6 projecten (cases) rondom bijvoorbeeld energietransitie en stedelijke verdichting. Ieder project dient als showcase voor soortgelijke ruimtelijke ontwikkelingen en moet aantonen dat het integreren van klimaatadaptatie zorgt voor een betere toekomstbestendigheid en daarmee meerwaarde biedt op langere termijn.

Binnen het project valt het voorbereiden van de workshops en het rapporteren van de resultaten. Ook is het maken van de globale risicoinschattingen en kosten-batenanalyse (m.m.v. de betrokken gemeenten en partijen) onderdeel van het project. De resultaten worden in een digitale publicatie opgenomen en ter beschikking gesteld. Over iedere case wordt een artikel geschreven. De resultaten worden als input voor de NAS Adaptatiedialoog Gebouwde Omgeving gebruikt en worden bij bijeenkomsten en congressen over dit onderwerp gepresenteerd.

We bieden:

De organisatie van een drietal workshops bij u op locatie. De beoogde resultaten daarvan zijn:
Per casus (project):

 • Een overzicht van mogelijke en benodigde adaptatiemaatregelen en prioritering daarvan.
 • Een implementatieplan en -proces om kansrijke maatregelen onderdeel te maken van de casus.
 • Een strategie om oplossingen voor urgente klimaatadaptatieproblemen in te bedden in beleid en regelgeving in de partnergemeente of -organisatie en zodoende maatregelen onderdeel te laten zijn van ontwikkelprocessen.
 • Betrokken partijen die meer ervaring en inzicht hebben in hoe klimaatadaptatie een plek kan krijgen in het ontwikkelproces

In algemene zin:

 • Inzicht in de wijze waarop klimaatadaptatie onderdeel van een ontwikkelproces kan worden gemaakt
 • Een overzicht van maatregelen, prioriteiten en implementatieplannen en -processen voor nieuwbouwprojecten, projecten in de openbare ruimte en renovatieprojecten op basis van de resultaten in de cases.
 • Mogelijkheden in kaart om adaptatieproblemen in beleid en regelgeving te verankeren.

We vragen:

 • Commitment vanuit uw organisatie en de betrokken partijen. Dat wil zeggen deelname van adviseurs en beslissingsbevoegde managers of projectleiders die zich bezig houden met de bouw- of ontwikkelopgave. Geprognotiseerde tijdsindicatie per week: vier uur per betrokken medewerker per workshop
 • Commitment van een of meer aangewezen bestuurlijk verantwoordelijke personen en beleidsadviseurs die betrokken zijn bij het formuleren van beleid aangaande ruimtelijke ontwikkeling. Geprognotiseerde tijdsindicatie per week: vier uur per betrokken persoon per workshop
 • Het aanleveren van informatie door een adviseur en/of beslissingsbevoegde manager of projectleider die zich bezig houdt met de bouw- of ontwikkelopgave, om een case dossier te maken voor belangstellenden, betrokkenen en experts die voor dit project worden uitgenodigd. Tijdsindicatie 4 tot 8 uur.
 • De intentie om (eventueel onder voorwaarden) de workshops open te stellen voor andere belangstellenden.
 • Een bijdrage van 5.000 euro per deelnemend project, exclusief btw, voor partners van Platform31 of 6.000 euro, exclusief btw, per deelnemend project (geen partner van Platform31) om de bovengenoemde resultaten te behalen.

Wilt u meedoen met dit project, neemt u dan contact op met