Woonvariatie voor senioren van groot belang bij krappe woningmarkt

De woningmarkt in Nederland kent een enorme krapte, met name voor starters. Door meer aandacht te geven aan goede woonvarianten voor senioren op de woningmarkt kan doorstroming van deze senioren helpen om in de Randstad de gewenste eengezinswoningen en appartementen vrij te maken. Ook biedt het senioren van nu en in de toekomst meer mogelijkheden voor een bij hun wensen passende woonplek.

Aandacht voor woonvariatie voor senioren is nodig voor een kwalitatieve verbetering van de huidige woningvoorraad met de nadruk op eengezinswoningen. Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit hard, met name onder senioren. De bouw van nieuwe gemeenschappelijke woonvormen geeft een sterke stimulans aan gemeenschapsvorming en onderling dienstbetoon.

Door de krapte op de woningmarkt is er grote nadruk op bouwen van grote aantallen. De nadruk lijkt daarbij snel te liggen op productie en minder op vergroting van de woningvariatie. We zien dat er bij senioren vraag is naar meer variatie in woonvormen. Maar als je het senioren zelf vraagt wat ontwikkelen zij dan? Waar richten hun inspanningen zich op? Gemeenschapsvorming en nabuurschap spelen dan vaak een grote rol. Deze voorbeelden van woonvarianten staan in de publicatie Woonvarianten voor senioren: hoe krijg je ze van de grond? beschreven.

De publicatie geeft een inkijkje in welke initiatieven er worden ontwikkeld, wat de hobbels zijn die initiatiefnemers tegenkomen op hun weg naar de realisatie van een nieuwe woonvorm en hoe deze beslecht kunnen worden. Inzichten die ontwikkelaars, bouwers en gemeenten kunnen helpen bij het creëren van meer woonvariatie voor senioren. Zo ontstaan meer woonmogelijkheden voor senioren én ruimte voor doorstroming op de krappe woningmarkt.

Meer informatie

De publicatie Woonvarianten voor ouderen: hoe krijg je ze van de grond? maakt deel uit van het project Woonvarianten voor senioren. In dit driejarige project ontwikkelt Platform31 kennis over het opzetten van wooninitiatieven voor senioren. Elk jaar worden 10 initiatieven gevolgd en bekeken op welke wijze deze initiatieven met knelpunten zijn omgegaan, welke lessen hieruit getrokken kunnen worden en wordt samen met een kopgroep naar oplossingen gezocht.