Woonprofielen van senioren: wat zijn hun wensen en welk aanbod hoort daarbij?

Door (jonge) senioren wordt nog weinig verhuisd om voor te sorteren op een volgende levensfase. Er zijn verschillende redenen waarom zij niet verhuizen: het aanbod is onbekend, het is niet aantrekkelijk genoeg of het bestaat nog niet. Platform31 stelde zich de vraag: Weten we eigenlijk wel wat senioren een aantrekkelijk woonproduct vinden? Met andere woorden; wat zijn voor senioren pullfactoren in de woningmarkt om wel te gaan verhuizen? Met beschikbare data uit de Zuid-Hollandse Grote omgevingstest herleidde Springco 10 woonprofielen voor senioren en de marktpotentie ervan.

De studie ‘Woonprofielen van senioren’ verkent met een latente clusteranalyse de variatie in woonwensen. Het geeft een fijnmazig beeld over de wensen en behoeften van senioren en in hoeverre die lijken aan te sluiten bij het bestaande aanbod van woonproducten.

Aanknopingspunten

Zo biedt de studie aanknopingspunten van gewenste woonproducten op de seniorenmarkt. Door vraaggericht te bouwen wordt beter ingespeeld op echte woonwensen en dit zal – naar verwachting- leiden tot een betere doorstroming op de woningmarkt. Het betekent dat we in Nederland de sterke nadruk op het eengezinshuis moeten loslaten. Ouderen zoeken een woning die beter aansluit op hun behoeften als comfort, gemeenschappelijkheid of zorg.

De tien profielen

  1. Eigen plek: vrij en sociaal
  2. Privé domein: privacy en rust
  3. Basic: functioneel en sociaal
  4. Woongebouw: comfortabel en vertrouwd
  5. Gezinshuis: vertrouwd en gehecht
  6. Stadsappartement: dynamisch en op jezelf
  7. Buurtblok: sociaal en levendig
  8. Parkappartement: uitzicht en landschap
  9. Woonhof: samen voor elkaar
  10. Seniorenappartement: zelfstandig ouder

De publicatie Woonprofielen van senioren is het eerste deel van de verdieping die is gemaakt voor het Innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk en het kennisprogramma Woonvarianten voor senioren van Platform31. Het tweede deel dat dit najaar verschijnt, gaat in op een gebiedsgerichte vertaling. Wat levert deze verdieping op en leidt het tot nieuwe keuzen? Twee gebiedscoalities uit het innovatieprogramma – Het Lage Land/Prinsenland in Rotterdam en Naaldhorst in Naaldwijk – kregen en analyse op maat waarmee meer inzicht geven wordt welke woontypen en woonomgeving inwoners zouden wensen en welke woonvariaties senioren in gemeente/wijk zou doen bewegen. Het is een discussiestuk om lokaal het gesprek aan te gaan; zijn de uitkomsten herkenbaar en hoe verhouden de wensen van senioren zich tot het aanbod?

Meer informatie

Platform31 ontwikkelt met 24 gebiedscoalities bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. Dit doen wij samen met de ministeries van VWS, BZK en de G40.