Wooncoöperatie in regeerakkoord

De minister voor wonen zal onderzoeken hoe de mogelijkheden voor de leden van wooncoöperaties om woningen in bezit te krijgen, vergroot kunnen worden. Dit vermeldt het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Hiermee sluit het nieuwe kabinet aan bij bevindingen van Platform31 in het actieprogramma wooncoöperaties.

Een nieuwe stap

Sinds 2015 is de wooncoöperatie verankerd in de woningwet. Sociale huurders bij woningcorporaties hebben sindsdien de ruimte om initiatief te nemen. Het kabinet wil dit blijkens het regeerakkoord verbreden naar meer groepen op de woningmarkt. Zo wordt de wooncoöperatie aangemerkt als alternatief voor twee ‘traditionele’ oplossingen die we in Nederland kennen: het op individuele basis huren van een woning van een externe partij en het individuele eigendom van een woning. De organisatievorm is in het regeerakkoord dan ook opgenomen onder het kopje ‘koopwoningmarkt’ en niet de ‘huurmarkt’. Hieruit valt af te leiden dat het kabinet de wooncoöperatie ziet als een instrument om het gat tussen de sociale en vrije sector te dichten.

De wooncoöperatie als kans

Voor de vele initiatieven waar Platform31 in het kader van het actieprogramma wooncoöperaties contact mee heeft, biedt dit regeerakkoord nieuwe perspectieven. Mensen met lagere middeninkomens, jongeren, ouderen en woongemeenschappen zijn allen groepen die door de strengere kaders voor woningcorporaties steeds minder in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Dit terwijl een koopwoning of geliberaliseerde huurwoning ook geen reëel keuze is. Een wooncoöperatie is voor deze groep een interessante optie, mits de oprichting hiervan vereenvoudigd wordt.

Een plek in de volkshuisvesting

In de praktijk lopen initiatiefgroepen namelijk nog vaak tegen obstakels aan. Er is behoefte aan steun vanuit instituties om de wooncoöperatie een duidelijke plek te geven in de Nederlandse volkshuisvesting. Op deze manier ontstaan standaarden als basis voor haalbare plannen waar ook banken bereid zijn financiering aan te verstrekken. Platform31 gaat samen met de partners van het actieprogramma met de nieuwe minister in gesprek om de noodzakelijke infrastructuur rondom wooncoöperaties verder vorm te geven.