Woningcorporaties: collegiale hulp kan mismatches tussen middelen en opgaven deels oplossen

Corporaties willen verschillen in de sector verkleinen tussen beschikbare middelen en regionale opgaven. Dat blijkt uit een enquête van Aedes en Platform31. Meer dan de helft van de Aedes-leden deed hier aan mee. 80 procent van deze 144 woningcorporaties denkt dat een vorm van onderlinge collegiale hulp een oplossing kan zijn. In de praktijk ondersteunen corporaties elkaar al op verschillende manieren.
Corporaties staan samen voor de sociale huisvestingsopgave in ons land. De financiële mogelijkheden en de regionale maatschappelijke opgaven van corporaties verschillen. Eén op de vier corporaties geeft aan te weinig financiële mogelijkheden te hebben om aan de opgave te voldoen.

Scheefgroei verkleinen

Uit de enquête (pdf) blijkt dat 90 procent van de corporaties bereid is om hier wat aan te doen. Een vorm van collegiale hulp kan daarvoor een (deel van de) oplossing zijn, meent 80 procent. Bijvoorbeeld door een fusie of door overname van woningen, van een volkshuisvestelijke opgave of van leningen .

Ervaringen met collegiale hulp

Corporaties tonen in de praktijk hun onderlinge solidariteit al langer en hebben ervaring met verschillende vormen van collegiale ondersteuning. Van de deelnemers aan de enquête heeft 8 procent de laatste vijf jaar om hulp gevraagd en 60 procent daarvan kreeg die steun al. 30 procent van de corporaties heeft hulp aangeboden.

enquete-collegiale-hulp-3
Meest kansrijke vormen collegiale hulp

Ondersteuning

Corporaties zien wel nog praktische belemmeringen bij het geven van deze hulp. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de mening van gemeenten en huurdersorganisaties.

enquete-collegiale-hulp-2

De enquête laat zien dat het merendeel van de corporaties ondersteuning van collegiale hulp door Aedes en Platform31 op prijs stelt. Daarbij is vooral behoefte aan het delen van praktijkvoorbeelden en ondersteuning van de aanpak. Daarnaast willen corporaties ook dat Aedes het onderwerp bespreekt met de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Aanjaagteam Collegiale hulp

Aedes heeft inmiddels een Aanjaagteam Collegiale hulp ingesteld waarin corporatiebestuurders samen met Aedes-medewerkers enkele nieuwe concrete ‘hulpmatches’ uitwerken.

Ondertussen heeft de minister van BZK bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer een brief aangekondigd. Daarin zal zij ingaan op vragen uit de Kamer over de mogelijke herverdeling van financiële middelen bij corporaties in het kader van de verduurzaming. Naar verwachting komt deze brief eind dit jaar.