Wonen Limburg koerst af op energieneutrale woningvoorraad

Een duurzamere woning zonder dat dit voor de huurder in de papieren loopt. Corporatie Wonen Limburg koerst naar een energieneutrale woningvoorraad. Dit betekent op z’n minst een sprong van minimaal twee energielabels in de bestaande voorraad en een focus op energiezuinigheid en duurzaamheid in nieuwbouwprojecten. Daarnaast is Wonen Limburg één van de zes corporaties die samen met bouwbedrijven het voortouw neemt om de komende jaren ruim 11.000 huurwoningen op te knappen naar nul-op-de-meter. Een interview met bestuurder Wim Hazeu.

Aanleiding voor Wonen Limburg om zo’n hoge ambitie te hanteren is tweeledig. Het wereldwijde energievraagstuk vergt nu eenmaal een duurzame omslag naar schone energie. Direct gekoppeld aan het woonlastenvraagstuk is de energiecomponent ook een steeds fundamenteler onderdeel van de totale woonlasten. Met de schaars wordende fossiele brandstoffen wordt die die verhouding in de toekomst alleen maar schever.

Stroomversnelling

“Om die reden zijn we al in 2011 gestart met een grootschalig verduurzaming van 700 á 800 woningen per jaar”, vertelt Hazeu. “In de praktijk betekent dit dat we het planmatig onderhoud verweven met een energetische aanpak. Omdat we het daar alléén niet mee redden, streven we inmiddels naar een grotere ambitie: via het programma Stroomversnelling transformeren we een deel van onze bestaande woningvoorraad naar nul-op-de-meter. Dit doen we overigens alleen bij woningen waarvan we weten dat ze toekomstwaarde hebben evenals een gunstige marktpositie in krimpend Limburg.”

Duurzame energiebronnen

Daarnaast is Wonen Limburg op bescheiden schaal bezig met energieneutrale sloop- en nieuwbouwprojecten. Hazeu: “In ons streven te transformeren naar een aardgasloze woningvoorraad onderzoeken we de inzet van alternatieven, zoals restwarmte vanuit het Heerlense mijnwaterproject of de inzet van vormen van groen gas. De vraag is nog wel of het ons lukt om de hele voorraad binnen een aantal decennia los te koppelen van aardgas. Hoe betrouwbaar en efficiënt kunnen we deze energiebronnen toepassen in complete woonwijken? Met andere woorden: we weten dat het kan, nu moeten we nog monitoren hoe betrouwbaar de levering is en hoe we deze energiebronnen rendabel kunnen inzetten.“

Salderingsvraagstuk

Om ervoor te zorgen dat corporaties daadwerkelijk grote stappen kunnen maken in de energietransitie, is volgens Wonen Limburg co-creatie en ketensamenwerking tussen bouwbedrijven, installatiebranche en de corporatiesector nodig. “Aan de basis daarvan staat wat mij betreft stabiel rijksbeleid. Actueel is bijvoorbeeld het salderingsvraagstuk: hoe pakt het een en ander belastingtechnisch uit in relatie tot het zelf opwekken van energie? Hoe gaat minister Kamp of zijn opvolger om met de huidige salderingsregeling na 2020? Het spreekt voor zich dat investeerders in zonnepanelen weten onder welke condities ze in de toekomst duurzame maatregelen kunnen treffen. Een andere discussie gaat over investeringsmiddelen en de verhuurdersheffing. Wat mij betreft vloeien die gelden terug naar duurzaamheidsprojecten. Er is immers nog een flinke investering nodig om tegemoet te komen aan de opgaven uit het Energieakkoord.”

Modern opdrachtgeverschap

“Daarnaast vind ik dat corporaties hun eigen schaalvoordeel beter moeten benutten. Kwantum is korting: door het energievraagstuk collectief in de markt te brengen, ontstaat er financieel voordeel. We komen uit een wereld waarin we gewend zijn uitvragen te doen die zich in de praktijk hebben bewezen. Vanuit onze klassieke rol als opdrachtgever schrijven we een bestek uit en voorzien die van een programma van eisen. Terwijl we meer toe moeten naar opdrachtgeverschap waarbij we vooral de maatschappelijke outcome schetsen. Hierdoor krijgen marktpartijen veel meer de mogelijkheid hun kennis, kunde en innovatiekracht te laten zien. Innovatie betekent overigens ook over de eigen schutting kijken en meer kennis ophalen uit aanpalende sectoren. Vaak ligt de oplossing namelijk net buiten de eigen scope. Dat vraagt om een andere mindset. Een die meer coalities voorschrijft van partijen die elkaar op dit moment alleen nog als concurrent treffen in de traditionele bouwkolom.”