Werken aan leefbare wijken in 2020

Kennis en inspiratie voor wijkprofessionals van woningcorporaties

Terwijl corporaties en hun partners op zoek zijn naar manieren om met de snelle veranderingen in de samenleving om te gaan, zijn wijkprofessionals bezig met brandjes blussen en de draagkracht van ‘hun’ wijk overeind te houden. Reflectie en het delen van kennis schieten er vaak bij in. Jammer, want hierin liggen kansen om van elkaar te leren en werkwijzen aan te scherpen. Het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ van Platform31 biedt u de ruimte om stil te staan bij de effectiviteit van uw inzet. Ook biedt het nieuwe kennis en inzichten om mee aan de slag te gaan in uw eigen buurt of wijk. Doet u mee?

De wijkwerker als spil

De rol van corporaties in de wijk is sinds de nieuwe Woningwet (2015) ingrijpend veranderd. De focus verschoof van wijkgericht werken naar het beheren van wooncomplexen en problemen ‘achter de voordeur’. Uit recent onderzoek van Aedes blijkt echter dat de leefbaarheid in (kwetsbare) wijken achteruit blijft gaan en de inzet op uiteenlopende terreinen nodig is en blijft, ook door corporaties.

Wijkprofessionals, zoals wijkbeheerders, woonconsulenten en huismeesters kunnen daarbij het verschil maken. Zij vertalen strategie en beleid van de corporatie naar een praktische aanpak op wijk-, buurt- of zelfs straatniveau. Stilstaan bij de effectiviteit van een aanpak vergroot de kans op succes aanzienlijk. Welke doelen stel je? Hoe ga je te werk? Welk effect wil je bereiken? En wat is daar voor nodig?

Programma ‘Werken aan leefbare wijken’

Om antwoord te geven op bovenstaande vragen startte Platform31 het programma ‘Werken aan leefbare wijken’. Het doel: kennis en inspiratie bieden aan corporatieprofessionals die actief werken aan leefbare wijken. Dat doen we in de vorm van vier themabijeenkomsten voor wijkprofessionals. Hierin staan intervisie met collega’s, werken aan eigen vaardigheden, kennisverrijking, inspiratie, en effectief samenwerken centraal. Elke bijeenkomst draait om een voor de wijk relevant thema.

Lees ook