Welke bijdrage leveren warmtenetten aan het Parijse klimaatverdrag?

“Ik denk dat je kunt spreken van een energierevolutie. Het zal aanleiding geven tot een totaal andere inrichting van ons leven.", aldus Hans Mommaas. Dinsdag 4 oktober heeft het Europese Parlement ingestemd met het Parijse klimaatverdrag. Dit betekent dat Nederland zeer hard aan de slag moet om de CO2-uitstoot te verminderen en daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen.

“We hebben in Parijs gezegd dat we de temperatuur op aarde niet verder willen laten stijgen dan 2 graden, maar eigenlijk niet verder dan 1,5 graad. Dat betekent dat je binnen vijftien jaar moet stoppen met fossiele brandstoffen. Ik denk dat dat tot heel veel mensen nog niet is doorgedrongen. Want het is eigenlijk een revolutionair akkoord, en ook echt wat nodig is.”

Warmte levert grote bijdrage aan CO2-reductie

Ongeveer een kwart van het Nederlandse energieverbruik is voor het verwarmen van gebouwen. 90% van de huidige gebouwen zal er in 2050 nog steeds staan. Een deel van deze woningen is geschikt om naar ‘all-electric’ concepten om te bouwen. Voor een deel (minimaal 30%) geldt dat aansluiten op een warmtenet voordeliger is. Om de transitie naar warmte mogelijk te maken, worden momenteel verschillende onderzoeken en pilots uitgevoerd. Deze richten zich vooral op de aanbodzijde. Het is nu tijd om parallel de vraagzijde in kaart te brengen en te mobiliseren.

Corporaties naar CO2-neutraal

Corporaties bezitten circa 30% van de woningen. Dit betekent dat zij een zeer belangrijke speler zijn bij het CO2-neutraal maken van de woningvoorraad. In het SER-energieakkoord is afgesproken dat de corporatiewoningen in 2020 gemiddeld label B hebben. Niet iedereen gaat dit halen, maar tegelijkertijd zien we wel steeds meer corporaties die een koers uitzetten naar energieneutraal op een later moment. Dat is immers de eindstip.

Experiment Warmtesprong

Tijdens het experiment Warmtesprong gaat Platform31 samen met corporaties en gemeenten in beeld brengen wat de risico’s, randvoorwaarden, businesscase en actoren van de aansluiting op warmtenetten zijn. Op basis van concrete casussen van deelnemende corporaties ontwikkelen we werkwijzen en middelen die corporaties kunnen gebruiken bij de overweging wel of niet over te gaan op een aansluiting op een warmtenet. De vraag welke bijdrage de warmteaansluiting levert aan het CO2-neutraal maken van de woningvoorraad komt ook aan bod. Daar doen we het tenslotte voor.