Week van Ruimte en Mobiliteit: van twee werelden naar één netwerk

De ruimtelijke inrichting van Nederland is een complexe opgave en met alle maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, wordt het zeker niet minder complex. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) moet het kader bieden waarbinnen de verbinding ontstaat tussen onder andere verstedelijking en mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie, vitale economie en kwaliteit van het landelijk gebied en onze natuur. In de laatste week van oktober 2019 organiseren Platform31 en CROW de Week van Ruimte en Mobiliteit. In deze week vinden drie conferenties en enkele masterclasses, ateliers en workshops plaats en deze geven een verdieping aan de verbinding van twee grote ruimtelijke thema’s, verstedelijking en mobiliteit, waarin ook het raakvlak met de energietransitie wordt opgezocht.

De relatie tussen Ruimte en Mobiliteit

Aantrekkelijke en toegankelijke steden, met woningen en voorzieningen voor diverse doelgroepen en slimme mobiliteitsoplossingen zijn binnen handbereik. De stad van de toekomst is een verknoopte stad, zowel intern als extern. Extern als onderdeel van een bereikbaar stedelijk netwerk dat zich tot over de grenzen uitstrekt. Intern om de vele functies en opgaven in de stad in samenhang een plek te geven en onderling te verbinden. Van verstedelijking naar urban engineering. Ruimte en de inzet van mobiliteit zijn daar in onderlinge verbondenheid doordacht. Mobiliteitsoplossingen dragen bij aan gebiedsontwikkeling en andere vormen van stedelijke inrichting dragen bij aan een voor de stad positieve mobiliteitstransitie. Vernieuwing en innovatie betekenen ook dat publieke en private partijen zich op nieuwe manieren tot elkaar gaan verhouden waar het aankomt op de ontwikkeling, inpassing en het gebruik van ‘mobiliteit’, ‘bereikbaarheid’ en ‘duurzaamheid’ in de stedelijke omgeving.

Hoe logisch de aandacht voor de combinatie van de thema’s Ruimte en Mobiliteit ook klinkt, in werkelijkheid is een sectorale benadering nog steeds onderdeel van het gesprek over verstedelijking, bijvoorbeeld het wel of niet sturend zijn van strategische investeringen in infrastructuur. Binnen de woningbouwopgave vindt een worsteling plaats met het in balans brengen van verdergaande stedelijke verdichting en de daarvoor benodigde infrastructuur.

Week van Ruimte en Mobiliteit: platform voor ontmoeting

Ondanks de schijnbaar vanzelfsprekende relatie tussen de domeinen ruimte en mobiliteit, kan de interactie tussen deze twee werelden nog sterk verbeterd worden. Zowel CROW als Platform31 zien de noodzaak van een meer integrale visie op de aanpak van stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Dit vraagt om een platform om ruimtelijke en mobiliteitsprofessionals met elkaar in contact te brengen. Platform31 en CROW organiseren daarom de Week van Ruimte en Mobiliteit. Deze week sluit aan op twee grote activiteiten die in dezelfde week in Den Haag plaatsvinden, namelijk de Dag van de Stad (maandag 28 oktober) en het Nationaal Verkeerskundecongres (donderdag 31 oktober).

De organisatoren willen met deze Week hun netwerken in het publieke en private domein verder betrekken bij het denken over de vertaling van de nationale visie naar regionaal en lokaal niveau en de uitwerking en uitvoering in de praktijk. De Week van Ruimte en Mobiliteit biedt verdere inspiratie, verdieping en brengt kennis van verschillende disciplines bij elkaar. Het is een unieke kans om het gesprek tussen professionals en bestuurders uit zowel de publieke als private sector verder aan te jagen en om samen na te denken over de ruimtelijke inpassing van mobiliteit in steden.

Inhoudelijk programma

De samenhang tussen ruimte en mobiliteit zijn bij het nadenken over de stedelijke toekomst op ieder schaalniveau van belang. Vandaar dat in de Week van Ruimte en Mobiliteit bij ieder schaalniveau wordt stil gestaan. Dinsdag 29 oktober heeft een focus op nationaal niveau waarin Nederland als samenhangende netwerkstad centraal staat. Op woensdag 30 oktober is de woningbouwopgave onderwerp van gesprek. Zowel vanuit het perspectief van ruimte als mobiliteit wordt gekeken hoe daar op provinciaal of regionaal niveau met gemeenten tot afspraken moet worden gekomen. Op vrijdag 1 november staat het gebiedsniveau in de schijnwerpers. Daar waar de daadwerkelijke stedelijke verdichting zich vertaalt in transformatie is het gesprek tussen ontwikkelaar en gemeente van groot belang. Agenderen, programmeren en de verdere ontwikkeling van het benodigde vakmanschap gaan hier hand in hand.

Meer info over de Week

De Week van Ruimte en Mobiliteit bestaat uit een reeks activiteiten die een breed scala aan aspecten behandelen over de onderlinge relatie tussen ruimte en mobiliteit. Daarmee zijn alle onderwerpen verweven met de mobiliteitstransitie en de samenhang van vraagstukken op het gebied van ruimte en mobiliteit. Deze week nodigt uit tot verdere kennisontwikkeling, kennisdeling, agendering en biedt een platform voor ontmoeting, debat en het stellen van vragen.

Wilt u meer informatie over de Week van Ruimte en Mobiliteit? Via de website www.weekruimtemobiliteit.nl blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. In de eerste week van september zal daar het programma worden gepubliceerd. Bent u geïnteresseerd in deze activiteiten en wilt u geïnformeerd blijven, vul dan dit formulier in.