Webinarserie herstructurering 2.0

Fysieke ingrepen als onderdeel van een brede wijkaanpak

Er komen grote fysieke opgaven op kwetsbare wijken af, zoals verduurzaming, aanpassing aan klimaatverandering en het bouwen van extra woningen. Tegelijkertijd spelen hier diverse sociaalmaatschappelijke opgaven, zoals armoede en schulden, schooluitval en werkloosheid. Platform31 pleit ervoor om de aanpak van fysieke en sociale opgaven te combineren in een brede wijkaanpak.

Om hier aan bij te dragen, organiseren wij via verschillende activiteiten kennisontwikkeling en kennisdeling. Zodat mensen die met herstructurering aan de slag gaan – zoals actieve bewoners, beleidsmakers, woningcorporaties en marktpartijen – optimaal gebruik kunnen maken van de bestaande kennis. En het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden om te komen tot ‘herstructurering 2.0’.

Hiervoor organiseren wij een serie van drie webinars over deze deelonderwerpen:

  • Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken
  • Kansen voor leefbaarheid in de vernieuwing van de openbare ruimte
  • Gemengde wijken herladen

Voor wie?

De webinars zijn interessant voor verschillende partijen, waaronder:

  • Beleidsmakers (gemeenten, Rijk)
  • Woningcorporaties
  • Marktpartijen (ontwikkelaars, adviesbureaus en ontwerpbureaus)
  • Bewoners actief in kwetsbare wijken (binnen én buiten de 16 (of meer) manifestgebieden)

Programma

Tijdens deze webinars nemen we je mee in een korte introductie, worden er voorbeelden uit de praktijk gedeeld, gaan we met een panel van betrokkenen in gesprek, is er ruimte voor vragen en halen we op aan welke kennis de komende jaren nog behoefte is.

Kansen voor leefbaarheid in de vernieuwing van de openbare ruimte

Webinar | donderdag 26 januari 2023 | 13:00-15:00

Hoe kunnen we tijdens wijkvernieuwing de herinrichting van de openbare ruimte benutten om ook andere – meer sociale – opgaven in kwetsbare wijken te verbeteren? Over onder andere dit vraagstuk gaat het eerste webinar uit de reeks Herstructurering 2.0.


Gemengde wijken herladen

Webinar | donderdag 23 februari 2023 | 13:00-15:00

Door woningen voor verschillende doelgroepen te bouwen, probeert men ‘gemengde wijken’ te creëren en zo de verschillen tussen wijken te verkleinen en kansen voor bewoners te vergroten. Maar heeft deze aanpak wel het gewenste effect? Hoe kan het streven naar een gemengde wijk een waardevol ingrediënt worden in een brede wijkaanpak?
Meer informatie en inschrijven


Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken

Webinar | donderdag 23 maart 2023 | 13:00-15:00

In veel gevallen is verdichting in de bestaande stad een oplossing voor het woningtekort. Dat kan echter een bedreiging vormen voor de leefbaarheid en leefkwaliteit in een wijk. Hoe kan de toevoeging van (veel) meer woningen in hogere dichtheden een positieve impact hebben op de leefbaarheid en veiligheid in een kwetsbare wijk?
Meer informatie en inschrijven

Achtergrond herstructurering 2.0
‘De grote verbouwing van Nederland’ vindt de komende decennia voor een belangrijk deel plaats in bestaande en kwetsbare wijken. Denk hierbij aan uiteenlopende fysieke ingrepen zoals verduurzaming van de woningvoorraad, aanpassing van de openbare ruimte om in te spelen op het veranderend klimaat en het tegengaan van de woningnood door te verdichten. Maar ook het wegwerken van achterstallig onderhoud bij zowel particulieren met weinig financiële middelen als bij woningcorporaties die hebben gewacht met het renoveren van een deel van hun bezit. Dit vraagt om stevige herstructurering, oftewel een ingrijpende fysieke aanpak.   

In kwetsbare wijken spelen naast deze fysieke opgaven ook diverse sociaalmaatschappelijke opgaven, zoals armoede en schulden, schooluitval, werkloosheid en vraagstukken rond leefbaarheid en veiligheid. Het is in deze wijken daarom extra belangrijk de fysieke aanpak in te bedden in een bredere wijkaanpak waarin het verbeteren van leefbaarheid en het vergroten van kansen voor bewoners centraal staan. Alleen fysieke herstructurering is niet voldoende. Daarom pleiten we voor ‘herstructurering 2.0’.