Wat werkt in… samenwerking wijkteam & woningcorporatie

Wijkteams en woningcorporaties bedienen vaak in dezelfde wijken dezelfde doelgroepen. De partijen kunnen veel aan elkaar hebben maar dit wordt nog niet altijd effectief opgepakt. De tweede themabijeenkomst van de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk ging in op de samenwerking tussen deze twee partijen. Een aantal inzichten delen we graag met u.

Waarom samenwerken?

Waarom zouden woningcorporaties en wijkteams moeten samenwerken? Het algemene antwoord is dat beide partijen een maatschappelijke opgave hebben op het gebied van een goede woon- en leefomgeving. In de praktijk helpt het om belangen en maatschappelijke opgaven concreet te maken door ze plat te slaan. Vanuit de corporatie geredeneerd zijn in drie situaties samenwerking met het wijkteam cruciaal, namelijk bij overlast, huurschulden en renovatietrajecten. Overlastgevend gedrag en huurachterstand zijn vaak signalen dat er meer aan de hand is met de bewoner. Het is in het directe belang voor de woningcorporatie (namelijk huurinkomsten en leefbaarheid) dat het wijkteam hier adequaat op reageert. En tijdens renovatietrajecten komt de corporatie achter de voordeur veel leed tegen dat zijzelf niet aan kan pakken. Ook dan is samenwerking met het wijkteam wenselijk. Deze uitgebreide signaalfunctie van de woningcorporatie kan het wijkteam vervolgens benutten om een meer preventieve aanpak te ontwikkelen. De signaalfunctie van de corporatie beperkt zich op dit moment vaak tot het doorgeven van noodsituaties.

Begrip voor elkaars positie

De potentie van samenwerken is dus groter dan alleen het doorgeven van noodsignalen maar dit vormt op dit moment wel de basis in veel gemeenten. Deze basis opbouwen is in elke gemeente maatwerk. Ongeveer 90 procent van de gemeenten werken met sociale wijkteams. Deze wijkteams kunnen op wijk, stadsdeel of centraal niveau zijn georganiseerd en ook groot of klein zijn opgezet. Tegelijkertijd interpreteren ook woningcorporaties hun takenpakket zeer verschillend. De ruimte in de Woningwet kan zowel worden vertaald naar een actief breed leefbaarheidsbeleid, ofwel naar een beperkte schoon-heel-en-veilig-aanpak. Een goed begrip van elkaars positie is dan ook belangrijk.

Het stof is neergedaald

Rond het thema samenwerken komen vier belangrijke elementen naar voren: vaste contactpersonen, elkaar kennen, gezamenlijk analyseren welke vraagstukken in een gebied spelen en afspraken maken over een plan van aanpak met helder uitvoeringsproces. Dat is nog niet makkelijk. Medewerkers veranderen van baan, elkaar leren kennen kost tijd en een helder plan van aanpak én uitvoeringsproces betekent ook toezeggingen over de beschikbare capaciteit. Vier hulpmiddelen uit de praktijkstudie Van beleidstafel naar keukentafel bieden mogelijk uitkomst. Na een periode van verwarring lijken wijkteams, woningcorporaties en gemeenten steeds meer gewend te raken aan de decentralisaties, de nieuwe woningwet en de interne reorganisaties. Het stof lijkt te zijn neergedaald. Samenwerken gaat nu eenmaal makkelijker als je weet waar je zelf staat.

Privacy versus efficiënt werken

Het uitwisselen van informatie raakt al snel aan de privacy van bewoners. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een wijkteam bij een corporatie meldt dat de helft van de bewoners van een bepaald complex bij hun bekend is. Welke huishoudens bekend zijn mag echter niet worden gedeeld met de corporatie. Dit maakt een dilemma zichtbaar tussen efficiënt kunnen werken en de privacy van bewoners. Meer kennis en afspraken over privacywetgeving kunnen helpen in het creëren van duidelijkheid over wat wel en niet mag.

Duidelijke afspraken

Het wijkteam wordt vaak aangewezen als probleemeigenaar van sociale vraagstukken die zich in buurten en wijken voordoen. Misschien wel te vaak, waardoor de werkbelasting te groot wordt en het moeilijk is te sturen op wat een wijkteam wel of niet oppakt. Voor wat moet worden opgepakt, moet namelijk ook voldoende capaciteit zijn. Het gezamenlijk in kaart brengen en oppakken van specifieke problemen zorgt voor duidelijkheid, ook richting woningcorporaties. Duidelijke afspraken over capaciteit en verantwoordelijkheid ontbreken nog wel eens.

Doe ik de goede dingen?

Het initiatief Wat Werkt in de Wijk ondersteunt woon- en wijkprofessionals om gestructureerd na te denken over de vraag: ‘doe ik de goede dingen en doe ik de goede dingen goed?’ Het instrumentarium en kennisprogramma van Wat Werkt in de Wijk helpt aangesloten partners in het aanscherpen van hun aanpak, het formuleren van doelstellingen en monitoren van de effectiviteit van hun projecten. Jaarlijks pakt de vakgemeenschap in een aantal themabijeenkomsten veelvoorkomende projecten beet, om in gezamenlijkheid de werkzame bestanddelen te identificeren. Voor meer informatie zie: www.platform31.nl/watwerktindewijk

Kent u onze kennisbank met effectieve wijkinterventies al? Kijk op: www.watwerktindewijk.nl. Iedereen kan hier openbare projectbeschrijvingen bekijken. WWidW-partners kunnen hun eigen projecten beschrijven en monitoren. Wat Werkt in de Wijk wordt beheerd door Platform31.