Wat werkt in...de Magic Mix?

Magic Mix-projecten zijn wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen. Maar wat is nu precies het magische aan de mix? Wat zijn de voorwaarden om deze projecten tot een succes te maken en hoe kunnen bewoners verbindingen aangaan en elkaar versterken? Platform31 en de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk namen tijdens een themabijeenkomst op 14 september een aantal concrete casussen onder de loep om tot nieuwe inzichten te komen. In dit artikel bundelen we de opbrengsten.

Waarom mixen?

Magic Mix-projecten zijn doorgaans bedoeld voor doelgroepen die snel huisvesting nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om statushouders, studenten, groepen die uitstromen uit instellingen, gescheiden mensen, ouderen of arbeidsmigranten. Een belangrijke motivatie bij het opzetten van deze projecten is het tekort aan betaalbare huisvesting voor deze groepen. Daarnaast is het bevorderen van de ‘samenredzaamheid’ van kwetsbare doelgroepen een belangrijke drijfveer om een Magic Mix-project op te zetten.

Randvoorwaarden en succesfactoren

Platform31 bracht de randvoorwaarden en succesfactoren vanuit een woningmarkt-perspectief al eerder in beeld in een casusonderzoek. De onderzoekers bezochten ruim twintig Magic Mix-projecten en concludeerden dat de tijdelijke aard van de wooncontracten die in Magic Mix-projecten gebruikelijk zijn veel voordelen bieden. Zo helpen de projecten de lokale woningmarkt soepeler te functioneren en werken ze als een ‘opstap’ in de wooncarrière van haar bewoners. Daarnaast is de samenstelling van de mix een punt van aandacht. Een blauwdruk van de ideale mix bestaat niet, maar het is belangrijk dat er een balans wordt gevonden tussen de aantallen van ‘vragende’ en ‘dragende’ bewoners, toont het onderzoek aan.

Majella Wonen

Woningcorporatie Portaal stelde het wooncomplex Majella Wonen in Utrecht beschikbaar voor de huisvesting van 35 ex-dak-en thuislozen. De overige woningen in het complex zijn bestemd voor reguliere huurders. Van hen wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan deze woonvorm door ondersteuning te bieden en activiteiten te organiseren. Deze casus is bijzonder omdat de bewoners van dit gemengde complex er in principe permanent wonen. Dit stelt ze in staat daadwerkelijk te wortelen in het complex en in de wijk. De ex-dak- en thuislozen krijgen voor twee jaar een ‘omklapcontract’ en begeleiding vanuit een zorgorganisatie. In deze twee jaar wordt gemonitord of zelfstandig wonen zonder professionele zorg mogelijk is voor de bewoner. Een bepalende factor voor dit project is de woonvereniging, waar alle bewoners van het complex lid van zijn. Dit orgaan mag bijvoorbeeld ballotage toepassen en dus besluiten wie er in aanmerking komt als een van de 35 reguliere woningen vrijkomt.

Casus-analyse

Zoals gebruikelijk bij bijeenkomsten van ‘Wat Werkt in de Wijk’ kregen de deelnemers de mogelijkheid om hun casussen te bespreken met de vakgemeenschap. Corporatie Eigen Haard werkt momenteel aan verschillende Magic Mix-projecten in Amsterdam, waaronder Starters Up. In dit complex zullen 30 starters en herstarters op de woningmarkt gehuisvest worden in een voormalig kantoor van Eigen Haard waar ze intensief zullen samenleven. Het voornaamste doel van dit project is huisvesting voor diverse doelgroepen, maar Starters Up beoogt meer doelstellingen. Door de gemengde bewonersgroep aan te sporen tot zelfbeheer en het ondernemen van activiteiten poogt Eigen Haard zelfredzaamheid en talentontwikkeling te bevorderen.

Ook Portaal heeft ruim ervaring met de Magic Mix. De corporatie gaat nu een nieuwe uitdaging aan door de lessen uit hun gemengde projecten toe te passen op een bewoond complex met veel leefbaarheidsproblemen. Het project ‘Sociaal renoveren in bestaande bouw’ is onderdeel van een grotere fysieke en sociale aanpak van de wijk. Aan de hand van een stappenschema werden doelgroepen, doelen en beoogde effecten voor bewoners, de wijk, de corporatie en eventuele partners in kaart gebracht. Hierbij kreeg Portaal suggesties voor te ondernemen activiteiten en interventies aangereikt.

De deelnemers van de vakgemeenschap konden beide projecten systematisch doorlichten aan de hand van de methodiek van Wat Werkt in de Wijk. Bij de bespreking van beide projecten kwamen fundamentele vragen ter sprake, zoals de probleempercepties die aan de projecten ten grondslag liggen en de precieze effecten die van de interventies en ingrepen verwacht worden. Ook discussieerden de deelnemers over praktische zaken zoals randvoorwaarden en valkuilen en formuleerden ze tal van tips en trucs. De veelzijdige en kritische reflectie maakte de bijeenkomst tot een leerzame middag.

Doet u mee?

Op 2 november kunt u deelnemen aan de vierde themabijeenkomst van 2017: Wat werkt in…sturen op gemengde wijken. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst of om u aan te melden.

Kennisbank Wat Werkt in de Wijk

Het initiatief Wat Werkt in de Wijk ondersteunt woon- en wijkprofessionals om gestructureerd na te denken over de vraag: ‘doe ik de goede dingen en doe ik de goede dingen goed?’ Het instrumentarium en kennisprogramma van Wat Werkt in de Wijk helpt aangesloten partners in het aanscherpen van hun aanpak, het formuleren van doelstellingen en monitoren van de effectiviteit van hun projecten. Jaarlijks pakt de vakgemeenschap in een aantal themabijeenkomsten veelvoorkomende projecten beet, om in gezamenlijkheid de werkzame bestanddelen te identificeren. Voor meer informatie zie: www.platform31.nl/watwerktindewijk

Kent u onze kennisbank met effectieve wijkinterventies al? Kijk op: www.watwerktindewijk.nl. Iedereen kan hier openbare projectbeschrijvingen bekijken. WWidW-partners kunnen hun eigen projecten beschrijven en monitoren. Wat Werkt in de Wijk wordt beheerd door Platform31.

Meer lezen