Vier nieuwe projecten VerDuS SURF Pop Up gehonoreerd

In het kader van de call VerDuS SURF Pop Up 2017, 2de ronde, zijn vier nieuwe kleine projecten gehonoreerd. De projecten gaan over Mobility as a Service, nieuwe samenwerkingsvormen bij het winnen van energie en grondstoffen uit afvalwater, empowerment van jongeren in kwetsbare wijken en opschaling van snelfietsroutes.

Onderzoekers konden in de call VerDuS SURF Pop Up 2017, 2de ronde, financiering aanvragen voor kleine kortlopende projecten die passen binnen de thematiek van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future (SURF). In het programma staan vijf maatschappelijke opgaven centraal rondom ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur.

SURF is onderdeel van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS), een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en NRPO-SIA.

Vier gehonoreerde projecten

In deze ronde konden vier van de twintig ingediende aanvragen worden gefinancierd. De gehonoreerde projecten zijn (in alfabetische volgorde op achternaam van de hoofdaanvrager):

Evaluatie en opschaling van Mobility as a Service Experimenten
Prof. dr. ing. K.T. (Karst) Geurs (m), Universiteit Twente
Dit project is een samenwerking van Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Provincie Brabant, Gemeente ’s-Hertogenbosch en GetYouThere BV.

Mobility as a Service (MaaS) is een concept voor de integratie van verschillende mobiliteitsdiensten in één platform (zoals ritdelen, autodelen en openbaar vervoer). In dit project wordt in Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch de potentie en opschalingsmogelijkheden van MaaS onderzocht om autogebruik te reduceren en bereikbaarheid te verbeteren.

Circulair Potentieel: Koppelkansen Water en Energie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Dit project is een samenwerking van Universiteit van Amsterdam, Waternet/AGV, Waterschap Zuiderzeeland en Alliander.

Om circulaire gebiedsontwikkeling en de energietransitie te bespoedigen wordt ingezet op terugwinning van energie en grondstoffen uit de watercyclus. Dit vereist dat overheid, waterleidingbedrijven, netwerkbeheerders, bedrijven en burgers nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkelen. De onderzoekers helpen hen in de dagelijkse praktijk van een strategietraject om deze samenwerking te realiseren.

‘Homies’ (wijkgerichte op media gebaseerde identiteiten met empowermentstrategieën): Empowerment van jongeren via mobiele sociale netwerken met leeftijdgenoten die fungeren als motivatoren
Dr. J.K. (Julia) Kneer (v), Erasmus Universiteit Rotterdam
Dit project is een samenwerking van Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederlands Jeugdinstituut, Vodafone, Bureau voor Werk en Levenskunst en Coaching Supervision Impulse.

Dit project draagt bij aan het vergroten van de kansen van jongeren in kwetsbare stadswijken in Nederland en Duitsland. Er wordt een social media-netwerk gebouwd rond jonge kerninformanten (‘homies’) in de wijken. Ze worden getraind en begeleid door professionele coaches om als motivator te kunnen fungeren.

Opschaling van snelfietsroutes voor een duurzame, filevrije mobiliteit
Prof. dr. A. (Arnoud) Lagendijk (m), Radboud Universiteit
Dit project is een samenwerking van Radboud Universiteit, Radboudumc, Provincie Gelderland en Goudappel Coffeng.

Om stedelijke bereikbaarheid te verbeteren, komen er steeds meer snelfietsroutes die inspelen op nieuwe technologische mogelijkheden (e-bike, smart communicatie). De onderzoekers bestuderen hoe fysieke investeringen in snelfietsroutes het best gepaard kunnen gaan met gedragsbenaderingen, daarbij een bottom-up stakeholderaanpak volgend.

Meer informatie

In 2018 wordt VerDuS SURF Pop Up opnieuw georganiseerd en hierover wordt meer bekend gemaakt in februari 2018.

Meer informatie over SURF vindt u op de website van SURF. Voor vragen kunt u contact opnemen met de programmasecretaris via surf@nwo.nl.