Vervolg experiment Vitale woongemeenschappen

Studio BRUIS - Samen buurten

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Met Studio BRUIS – Samen Buurten werkt u aan het bruisend maken van uw wooncomplex: mensen kennen elkaar, voelen zich verbonden, doen actief mee aan activiteiten, organiseren die ook, en beheren en benutten de gedeelde ruimtes. Het recent afgeronde experiment Vitale woongemeenschappen laat zien dat er meer variatie en creativiteit aan ontmoeting ontstaat en bewoners meer naar elkaar omkijken.

Tweede training/learning community

In 2018 bieden Platform31 en KCWZ een vervolg aan op vitale woongemeenschappen. Het is een tweede training en learning community (september – december 2018) van de methode Studio BRUIS – Samen buurten. Deze wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Aedes Vernieuwingsagenda.

In deze tweede training en learning community gaat u – twee bewoners en een corporatieprofessional – aan de slag met de BRUIS-aanpak. U leert met deze laagdrempelige methode het organiseren van

  1. collectieve, verrassende en gezellige activiteiten en
  2. kleinschalige gespreksgroepen, waarin bewoners elkaar beter leren kennen en vinden op basis van gedeelde interesses en voorkeuren.

Vergrijzing en bruisende woongemeenschap

Hoe speel je als corporatie in op vergrijzing en het langer thuis wonen van senioren? Over niet al te lange tijd zal 60% van het huurdersbestand van corporaties bestaan uit ouderen. Zij verhuizen vaak naar een wooncomplex voor fysieke veiligheid, gezelligheid en nieuwe contacten maar daar blijkt de eenzaamheid net zo groot als in een gewone wijk. Het sociale leven is er vaak ingedut.

Het experiment Vitale woongemeenschappen laat zien dat veel ouderen bereid zijn om zich in te zetten voor een actievere gemeenschap, maar ze doen dat meestal niet vanzelf. Ze voelen zich er niet toe in staat, weten niet goed hoe te beginnen of hebben belemmeringen zoals gezondheidsproblemen.

Van bestaande groepen actieve bewoners, zoals de bewonerscommissie en de activiteitencommissie, vraagt dit een nieuwe manier van kijken naar het wooncomplex en een andere manier van bewoners betrekken: minder vóór, meer door en met bewoners organiseren.

Professionele zon in huis

Om zelforganisatie van bewoners te helpen vergroten is een activerende en faciliterende professional – zoals woonconsultenten of regisseurs klantcontact – nodig, die niet alles uit handen neemt maar juist ideeën aanreikt en zorgt voor de continuïteit. Inspeelt op groepsdynamiek, conflicten en zorgt voor voldoende basisveiligheid.

Uitkomsten experiment

In het experiment gingen bewoners en corporaties in tien wooncomplexen aan de slag met de ‘Bruis-aanpak’ voor nieuw elan in het leefklimaat. Anja Machielse, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek onderzocht het experiment. De conclusies stemmen positief, maar investeren in bewonersnetwerken en zelfredzaamheid vraagt een lange adem én een nieuwe rol van de professional. Wij organiseren dit vervolg om vitale woongemeenschappen met de praktijk verder door te ontwikkelen.

Interesse/aanmelden?

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Wilt u zelf aan de slag met de methode Bruis? Bekijk dan de folder:

Wilt u meer informatie of uzelf (en uw collega’s) aanmelden voor deze training? Neem dan contact op met
Annette Duivenvoorden: annette.duivenvoorden@platform31.nl

Publicaties van het experiment