Vervoersarmoede verdient hogere plaats op de agenda

Door Radboud Engbersen en Irene Bronsvoort

Nu de vakantie voorbij is, staan de kranten weer vol met berichten over verkeersdrukte, lange files en overvolle treinen in de Randstad. Je zou bijna vergeten dat men elders in het land kampt met vervoersproblemen van heel andere aard. In krimpregio’s kost het door vergrijzing en bevolkingsdaling grote moeite om vervoersdiensten op peil te houden. Men spreekt van vervoersarmoede. Over dit onderwerp organiseerden het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) en ZB|Planbureau eerder dit jaar een expertmeeting. De opbrengsten uit deze expertmeeting brengen Platform31 en ZB|Planbureau verder in een rapport over vervoersarmoede in Zeeland, maatwerkoplossingen uit Limburg en de rol van het maatschappelijk initiatief.

Vervoersarmoede

Vervoersarmoede blijkt in Zeeland zowel voor vrouwen van zestig jaar en ouder als voor mbo-jongeren een reëel probleem. Scholen en zorgvoorzieningen zijn voor hen steeds moeilijker te bereiken. Door fusies in onderwijs en zorg lijkt dit probleem eerder groter dan kleiner te worden. Dit sluit aan bij de bevindingen uit de recente publicatie Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden van Platform31. De verkenning toont aan dat het slechte openbaar vervoer naar school, stage of werk mbo-jongeren doet overwegen hun krimpregio te verlaten. Een leefbare regio is ook een bereikbare, mobiele regio. In het geval van krimpregio’s staat die bereikbaarheid en mobiliteit onder druk.

Aanbevelingen

Naast Zeeland, staan ook andere dunbevolkte gebieden voor de uitdaging om vervoersarmoede te voorkomen. De kern van de oplossing zit in het aanbieden van slim publiek transport op maat in combinatie met maatschappelijke initiatieven (auto-‘maatjes’ et cetera.). Per regio zal die combinatie gemaakt moeten worden. Het rapport Mobiliteit in dunbevolkte gebieden reikt daarvoor de eerste bouwstenen aan. Niet alleen de filedruk en de volle treinen in de Randstad verdienen aandacht, maar ook de dreigende vervoersarmoede aan de randen van Nederland. Met het oog op het groeiende belang van mobiliteit in onze samenleving en de verstrekkende gevolgen van vervoersarmoede, verdient dit onderwerp een hogere positie op de agenda.

Lees verder