Vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk is vernieuwd

Werken aan een goede leefomgeving is een belangrijke taak voor woningcorporaties. Of het nu gaat om schoon, heel, veilig op complexniveau of een wijk brede aanpak op leefbaarheid, wijkwerk vraagt om vakmensen met kennis, kunde en ervaring. Wijkwerken is een vak. Wat Werkt in de Wijk ondersteunt wijkprofessionals bij woningcorporaties in 2018 nog actiever met een nieuwe website, verbeterd instrumentarium en een focus op verbinden binnen en buiten de organisatie.

Kwetsbare wijken hebben blijvende aandacht nodig om de leefbaarheid op peil te houden. Na een terugtrekkende beweging is bij veel woningcorporaties weer een voorzichtige intensivering te zien van activiteiten in de wijk. Binnen de Woningwet is veel mogelijk en een goede leefomgeving is voor zowel bewoner als corporatie van belang. Het vormgeven en uitvoeren van een effectieve aanpak vraagt echter meer dan ooit veel van betrokkenen. De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk ondersteunt daarbij met een breed palet aan bijeenkomsten, voorbeelden en instrumenten.

Nieuwe website

Om de vakgemeenschap (en alle wijkwerkers in Nederland) beter te ondersteunen is Wat Werkt in de Wijk vernieuwd! De website van Wat Werkt in de Wijk is verbeterd en is een vindplaats geworden voor informatie over effectieve wijkinterventies én voor de activiteiten en instrumenten van de vakgemeenschap. Daarnaast is de doe-het-zelf-kennisbank vereenvoudigd en verbeterd om de inbreng van praktijkvoorbeelden door wijkwerkers makkelijker te maken.

Jaarprogramma 2018

Naast verbeterd instrumentarium is een belangrijk en inspirerend onderdeel van Wat Werkt in de Wijk het ontmoeten en uitwisselen met collega’s. In 2018 organiseert de vakgemeenschap vier themabijeenkomsten gericht op de Inclusieve wijk. Er wordt onder meer ingezoomd op aanpak verwarde personen, huisvesting van kwetsbare groepen en vitalisering van woongemeenschappen.

Wat biedt Wat Werkt in de Wijk u?

Wat Werkt in de Wijk ondersteunt met het in beeld te krijgen welke vraagstukken er in de wijk spelen en of een interventie hierin verbetering kan brengen. Tijd en geld zijn vaak beperkende factoren. De acht stappen van Afwegen in de Wijk helpen om gestructureerd tot effectieve acties te komen.

Inspiratie

Voor inspiratie kunnen wijkprofessionalsterecht in de Kennisbank van Wat Werkt in de Wijk. Ruim 200 van de 1000 beschreven interventies zijn openbaar beschikbaar. Partners in de vakgemeenschap hebben de mogelijkheid om eigen interventies te beschrijven en met collega’s te delen. Het beschrijven van onderdelen helpt bij het structureren van interventies en biedt mogelijkheden om interventies op gelijke punten te vergelijken.

Voorbeelden

Wat Werkt in de Wijk probeert de koppeling te leggen tussen wetenschap en praktijk. Veel voorkomende interventies en resultaten uit onderzoek vormen de basis voor modelinterventies. De kern en werkzame elementen van een aanpak staan hierin beschreven en zijn aangevuld met voorbeelden en verwijzingen. Momenteel staan er modelinterventies online over onder andere de Magic Mix voor spoedzoekers, doorstroming senioren en zelfbeheer. Hier worden regelmatig nieuwe modelinterventies aan toegevoegd.

Monitoren

Om de effectiviteit van een interventie te kunnen volgen biedt Wat Werkt in de Wijk ondersteuning met behulp van een de monitormodule. Deze kan door deelnemers van de vakgemeenschap worden ingericht om interventies op gezette tijden te evalueren en om een beeld te ontwikkelen in hoeverre de beoogde effecten daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Belangstelling?

Sluit u aan bij de vakgemeenschap en neem contact op met Fons Lustenhouwer voor meer informatie.