Start experimentenprogramma Provinciale parels wonen en zorg

Herkenbaar en toch verrassend

“Jeetje, is het aantal mensen met verstandelijke beperkingen zo groot? Geen wonder dat we zo slecht contact krijgen met huurders over betalingsachterstand, ze begrijpen onze brieven niet.” Zo reageerde een corporatievertegenwoordiger tijdens de eerste experimentbijeenkomsten Woonzorgwijzer in Hoeksche Waard, Delft en Rotterdam. De eerste stappen binnen het experiment Provinciale parels wonen en zorg van de provincie Zuid-Holland en Platform31 zijn gezet.

In het experiment wordt de gebruikswaarde getest van de Woonzorgwijzer als geografisch data-instrument. Verbetert het inzicht van samenwerkende partijen door een kaartbeeld en gebiedsgerichte data over welke beperkingen je kunt verwachten in het werkgebied? Maar bovenal: faciliteert gebiedsgerichte data het gesprek tussen partijen om tot een betere afstemming te komen tussen wonen, sociaal en ruimte?

De provincie Zuid-Holland, samen met experimentpartners uit Delft, de Hoeksche Waard en Rotterdam testen of en hoe de Woonzorgwijzer bijdraagt aan een beter onderbouwde keuze voor de woonomgeving en het voorzieningenaanbod in een gebied. In drie bijeenkomsten bespreken de partijen het beperkingenprofiel in hun gebied en op welke levensdomeinen deze burgers ondersteuning nodig hebben. Experimentpartners beoordelen vervolgens of de ingeschatte ondersteuning op de 14 levensdomeinen aanleiding geeft om het huidige aanbod door de organisaties aan tafel te bespreken en te bediscussiëren.

De eerste resultaten

Tijdens de eerste bijeenkomst presenteerde onderzoeksbureau RIGO, ontwikkelaar van het data-instrument, de resultaten uit de Woonzorgwijzer: Hoeveel en welke lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen komen voor in het gebied? De percentages voor het experimentgebied werden tijdens de bijeenkomst vergeleken met de gemiddelde aantallen voor Zuid-Holland en Nederland.

Het algemene beeld over de prevalentie van zorgdoelgroepen blijkt overeen te komen met de verwachtingen van de experimentpartners voor hun werkgebied. Verrassingen waren er ook.
Zo verwachtte men bijvoorbeeld in de Hoeksche Waard een groot aantal ouderdom gerelateerde beperkingen (immers toenemende vergrijzing), maar het aandeel beperkingen bij zelfstandig wonende senioren was een verrassing. In grootstedelijk gebied verwachtten partijen een accent op psychische beperkingen en was het hoge aantal verstandelijke beperkingen onder de gesprekspartners een blinde vlek. Voor alle experimentgebieden blijkt gebiedsgerichte informatie over prevalentie van lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen een aanvulling of zelfs een verbetering op de huidige informatiebronnen. Beperkingen van burgers komen vaak in beeld nadat een diagnose is gesteld of gebruik wordt gemaakt van formele hulp. Daarnaast is deze kennis vaak van de eigen organisatie bekend, maar mist een overzicht per regio of per buurt.

Focus bijeenkomsten

Voor ieder gebied is vastgesteld welke zorgdoelgroep en welke levensdomeinen aandacht krijgen in de vervolg bijeenkomsten. Omdat het data-instrument een grote hoeveelheid data kan projecteren op kaart, is focus noodzakelijk om binnen de experimentperiode, een zinvol gesprek over elkaars inzet in een gebied te kunnen voeren. Wat zal aan de orde komen in drie bijeenkomsten? In alle drie experimentgebieden worden in ieder geval de eisen aan de bestaande woningvoorraad besproken zoals: mobiliteit in huis, veiligheid in huis, zelfstandig het huishouden kunnen doen. Tevens doet men hier extra kennis op over wat nodig is bij te realiseren nieuwbouwprogramma’s. Daarnaast hebben de experimentpartners gekozen voor randvoorwaarden als:
regie,
sociale redzaamheid (dagbesteding, contacten en sociaal netwerk, administratie/financiën),
psychosociaal (cognitief; probleemgedrag, verslaving en stemmingen, angsten).

De volgende stap in de bijeenkomsten is om de vraag en het aanbod in een gebied naast elkaar te zetten. Waarbij de data uit de Woonzorgwijzer wordt gekoppeld aan beschikbare data over onder meer het woningaanbod, huurprijzen, woonomgeving, sociale redzaamheid, ondersteuning bij het huishouden of aanwezigheid van buurthuizen.

Customer journey

Aanvullend op het experiment is de Hogeschool Rotterdam in de Hoeksche Waard gestart met het opstellen van customer journeys. Zo’n 50 studenten gaan, in overleg met gemeenten, zorginstellingen en corporaties, langs bij de in de regio veelvoorkomende doelgroepen en vragen naar hun ‘klantreis’. Wat zijn hun ervaringen, wat gaat goed bij het krijgen van zorg, het langer zelfstandig thuis willen wonen en waar zitten de verbeteringen? Met de customer journeys willen de regio Hoeksche Waard en de provincie de data ook voorzien van een ‘gezicht’. Het gaat tenslotte ook om de burger, de mens achter een getal.

Lees verder

Mocht u meer willen weten over het experimentenprogramma en de ervaringen van de experimentpartners dan kunt u zich aanmelden voor een “Kijkje in de keuken” van het experiment op 10 mei a.s. in het provinciehuis van Zuid Holland.