Snel afspraken voor de begeleiding van uitstromers in Woerden

GroenWest, gemeente Woerden, zorgpartijen Kwintes en Leger des Heils hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan het actieprogramma Weer Thuis! Gedurende het programma hebben zij elkaar beter leren kennen en zijn afspraken gemaakt over de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Er liggen echter ook nog andere vraagstukken waar de samenwerking in de uitvoering kan worden verbeterd. Ilse Muller heeft namens GroenWest het initiatief genomen voor betere afspraken, samenwerking en onderlinge afstemming bij de begeleidingscontracten en blikt terug op het proces.

Een aangescherpte begeleidingsovereenkomst

Als de partijen samenkomen om te spreken over hun onderlinge afhankelijkheid rond de uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang lijkt er geen vuiltje in de lucht. Alle partijen zijn welwillend om hier goed mee om te gaan en zijn positief over elkaars opstelling. Het proces om te komen tot een goede begeleidingsovereenkomst moet wel beter.

Samen bespreken hoe het beter en anders kan

In twee bijeenkomsten, onder begeleiding van Frans Grobbe, zijn de direct betrokkenen gestart met een kennismaking met elkaars perspectieven en bijdragen. De verschillende ervaringen rond de begeleiding van de uitstromers in Woerden en wat daarbij beter kan. Muller inventariseerde de volgende vragen: Hoe denken jullie over de samenwerking rondom de begeleidingscontracten? Wanneer kan een contract worden verbroken? Wanneer komt er een vrijwilliger in beeld? Wanneer is er extra zorg nodig voor een huurder/cliënt met een begeleidingscontract? Wie moet het initiatief nemen bij evaluaties? Hoe kunnen deze afspraken en de beoordeling en verbetering hiervan worden opgenomen in een steviger, meer permanente, werkstructuur van de ‘driehoek’ gemeente, zorginstellingen en corporaties?

Alle partijen herkenden deze vragen en bespraken vervolgens de prioriteiten over hoe het beter en anders zou kunnen. Deze zijn vervolgens uitgewerkt in concrete voorstellen: voorstellen voor aanpassingen in het werkproces en de inhoud van de huurovereenkomst en begeleidingsovereenkomst voor de uitstromer. Daarbij is stil gestaan bij wat ieder eigenlijk ‘goede begeleiding’ vindt en daarbij impliciet van de eigen maar ook elkaars organisatie verwacht.

Het organiseren van de samenwerking op het domein van de cliënt en leefomgeving

De deelnemers kennen elkaar al redelijk goed en er zijn al bestaande samenwerkingsafspraken. In U16-verband zijn vanuit de Vereniging Beter Wonen basisprocessen en overeenkomsten voor begeleiding beschikbaar die in de praktijk worden gebruikt. Voor de voorbereiding van de verbetervoorstellen is het document ‘Proces begeleidingsvoorstel’ met elkaar doorgenomen. Nieuwe voorstellen zijn gedaan zoals het toevoegen van de rol van de gemeente, deze ontbrak nog in het basisdocument. De langst wachtende kandidaat komt als eerste in aanmerking voor de woning, deze werkwijze was nog niet expliciet toegevoegd aan de procesafspraken. Vragen die de deelnemers vervolgens stelden voorafgaand aan de tweede bijeenkomst: Is dit waar we samen én zelfstandig verder mee kunnen en hoe wordt daar vanuit de eigen achterbannen naar gekeken? Wat is er voor nodig om ook binnen onze eigen organisatie geaccordeerd te krijgen? Hoe kan er tussen de organisaties rondom dit proces door andere collega’s uit onze organisaties samengewerkt worden, welke afspraken zijn daarvoor nodig? Door de goede voorbereiding en concrete voorstellen was het vervolgens mogelijk om tijdens de tweede bijeenkomst een aangepaste procesvoorstel te bespreken en beoordelen. Deelnemers gaven aan dat goedkeuring vanuit ‘de top’ van hun eigen organisatie voor deze aangescherpte werkwijze niet nodig was wat de snelheid van het proces bevordert. Vooral de bekendheid van de nieuwe afspraken bij directe collega’s behoefde aandacht.

De uitkomst: Lokaal maatwerk binnen regionale standaard

Inmiddels is het werkproces over het begeleidingscontract aangescherpt en de ‘vertegenwoordigers’ zorgen zelf voorbestendiging binnen hun eigen organisatie. De aanpassingen zijn ook lokaal gedeeld op de website van Vereniging Beter Wonen. Alle actieve organisaties in Woerden hebben hierdoor toegang tot de aangescherpte werkwijze, maar ook andere gemeenten in de regio kunnen leren van de Woerdense aanpak. Uiteindelijk blijft het wenselijk om op regionaal niveau enigszins uniforme werkwijzen te hanteren, omdat veelal zorginstellingen op dit regionale niveau opereren. De wijzigingen voor Woerden zijn dan ook maatwerk binnen de meer generieke afspraken op regio-niveau.

Vervolg

De deelnemers verkennen inmiddels wat een meer stevige structuur zijn kunnen zijn om ook in de toekomst samenwerkingsvraagstukken rond dit thema, zoals de opvang van gezinnen in Woerden, Housing First, spreiding op regionaal niveau, het inzoomen op complex/wijkniveau en dreigende huisuitzettingen, te blijven agenderen. Hoe pakken we samen nieuwe vragen op en wat hebben we geleerd van de samenwerking rond dit vraagstuk? De ervaring om een ‘behapbare vraag’ door direct betrokken medewerkers vanuit de verschillende organisaties heel concreet te maken en van verbetervoorstellen te voorzien heeft goed gewerkt, De toon voor het vervolg is gezet, de onderwerpen op tafel en één van de betrokken organisaties heeft het voortouw overgenomen van Groen-West rond de ‘nieuwe samenwerkingsvragen’.