Slimme tool scant woningvoorraad voor aanpassingen langer thuis wonen

Om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen zijn geschikte woningen nodig. Maar hoe kun je nagaan welk deel van de woningvoorraad geschikt is of geschikt te maken is voor mensen met een zorgvraag? Het is een vraagstuk dat steeds meer gemeenten en woningcorporaties bezig houdt. En terecht, gezien het feit dat een toenemend aantal senioren in de huidige woning oud zal worden. De Pilot toepassen Beslisboom woningaanpassingen biedt mogelijk uitkomst. Platform31 probeerde samen met de gemeenten Assen en Alphen aan den Rijn (Koudekerk aan de Rijn) de tool uit.

Companen ontwikkelde de Beslisboom woningaanpassingen in opdracht van Aedes, Techniek Nederland en Bouwend Nederland, met als doel een snelle inschatting te kunnen maken welk deel van de voorraad met een beperkte investering geschikt is te maken voor het langer thuis wonen van ouderen voor met name mensen met een mobiliteitsbeperking. Om dit te bereiken, scant de tool de sociale en/of particuliere woningvoorraad op type, inhoud, volume en bouwjaar. Ook houdt de tool rekening met verschillende behoefteprofielen. Het is een hulpmiddel dat door corporaties kan worden toegepast op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Twee gebiedscoalities aan de slag

Voor het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk is met de tool de woonvoorraad van twee gebiedscoalities gescand: de wijk Noorderpark in Assen en Koudekerk aan den Rijn.

  • De wijk Noorderpark in Assen legde bij het gebruik van de beslisboom het accent op de sociale woningvoorraad. In de scan werden de rijwoningen, twee onder één kap woningen, appartementen met en zonder lift en seniorenwoningen van de sociale voorraad meegenomen. Van de 2.098 woningen in Noorderpark is 45 procent al geschikt voor langer thuis. Het aandeel ongeschikte woningen is ook 45 procent. Slechts 10 procent van de voorraad is geschikt te maken, dit komt omdat een groot deel van de eengezinswoningen in de wijk een te klein volume heeft.
  • Van de circa 1.762 woningen in Koudekerk aan den Rijn is circa 20 procent geschikt voor mensen met fysieke beperking, circa 40 procent is geschikt te maken en 40 procent niet geschikt. Circa 30 procent is sociale huur (529 woningen) in bezit van Habeko Wonen en 70 procent koop (circa 1.233 woningen). Koudekerk aan den Rijn koos ervoor om de particuliere woningvoorraad in kaart te brengen. Uit de scan blijkt dat het dorp 683 potentieel geschikte gezinswoningen telt, waarvan meer dan de helft in particulier eigendom is. Om een fijnmaziger beeld te krijgen over de geschiktheid en mogelijkheden om woningen aan te passen, adviseerde Companen om 11 referentiewoningen te selecteren naar eengezins/meergezins, grootte/gebruiksoppervlak en bouwjaarklassen, over de geschiktheid en mogelijkheden om woningen aan te passen. Van de 683 potentieel geschikte gezinswoningen is meer dan de helft in particulier eigendom.

Aantal potentieel geschikt te maken woningen scherper in beeld

Omdat door corona minder bezoeken aan woningen kan worden gebracht is de tool ‘op afstand’ ingezet, zonder inspectie van de woning zelf. Ondanks dat, biedt de analyse goed inzicht. De uitkomsten van deze twee casestudies geven richting aan de lokale discussies over het scherper in beeld hebben van de aantallen potentieel geschikt te maken woningen door de corporatie, maar ook door huiseigenaren zelf. Het voorsorteren op later en het thuis kunnen blijven wonen is voor de oudere eigenaar-bewoners een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is het één van de thema’s uit woonzorgvisie waar veel gemeenten nu aan werken. Het in beeld hebben van geschiktheid van de bestaande voorraad, maakt scherper waar en bij wie de opgave ligt.

Meer informatie