Samenwerkingsverband Welsaam geeft Wageningen een stevige sociale basis

Interview met Esther van der Zee, welzijnsorganisatie Solidez Wageningen

Esther van der Zee is directeur-bestuurder van welzijnsorganisatie Solidez Welzijn en penvoerder van het brede samenwerkingsverband Welsaam. Daarin werken 28 verschillende partijen, waarvan de helft vrijwilligersorganisaties, samen aan een lokale en stabiele sociale basis. Van daaruit leveren zij preventieve hulp en ondersteuning aan de inwoners van Wageningen. “Als je elkaar als organisaties echt weet te vinden, merk je al gauw dat één en één meer is dan twee.”

In 2017 organiseerde de gemeente Wageningen, als vervolg op het beleidskader ‘Samen Wageningen’, een nieuwe aanbestedingsronde voor hulp en ondersteuning in de gemeente. De gemeente vroeg diverse partijen in de regio, zoals maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, inwoners en ondernemers, om samen uitvoeringsplannen te maken. Ze kregen daarvoor vier thema’s mee: ‘ontmoeten en verbinden’, ‘informeren, signaleren en uitwisselen’, ‘vraaggerichte hulp en ondersteuning’ en ‘meedoen en initiatieven’. Hieruit ontstond het samenwerkingsverband Welsaam. In de plannen werd ook gezorgd voor verbindingen met andere partijen zoals huisartsen, scholen, de woningstichting en de politie. Zo werkt Welsaam aan een lokale sociale basisstructuur voor ondersteuning van inwoners.

Samenwerkingsverband Welsaam

Maatschappelijke organisaties zochten elkaar op en hebben samen uitvoeringsplannen gemaakt. Waaronder vrijwilligersorganisaties zoals de Spelotheek, de Voedselbank, Speelgoed- en Kledingbank, Stichting Present en het Gilde. Maar ook regionale partijen zoals Humanitas, Mee en Vluchtelingenwerk. Het aanbestedingsproces begon met veertig partijen, maar leidde uiteindelijk tot het samenwerkingsverband Welsaam. Daarin werken nu 28 partners samen op de vier genoemde thema’s. Solidez, de grootste partij, treedt op als penvoerder richting de gemeente. Nieuwe partijen die interesse hebben zijn welkom om aan te sluiten, maar vanwege de bezuinigingen is hier helaas geen financiering voor beschikbaar. Organisaties in de sport, cultuur en gezondheidszorg worden uit andere middelen gefinancierd”, vult van der Zee aan. “Maar ook zij zijn welkom om aan te sluiten en mee te denken over slimme vormen van samenwerking. Ik denk dat we elkaar daarin verder kunnen versterken en daar valt nog zeker winst te behalen.”

Het samenstellen van het samenwerkingsverband was niet eenvoudig omdat tegelijk flink bezuinigd moest worden. “Toch hebben we zoveel mogelijk lokale vrijwilligersorganisaties betrokken en aan laten haken”, vertelt van der Zee. “We werken samen als een netwerk, zonder hiërarchie, waarbij iedere partij zelf verantwoordelijk blijft voor de eigen bedrijfsvoering en resultaten. Dat is best complex, want we werken met totaal ongelijksoortige organisaties, qua organisatie, kennis, capaciteit. Mijn ervaring is dat het tijd kost om tot een goede samenwerking te komen. Je moet elkaar leren kennen en werken aan onderling vertrouwen. Mijn advies is: gun jezelf die tijd ook als samenwerkingsverband.”

Ontwikkeltafels jeugd, leefbare buurten en armoede en schulden

Welsaam is gaandeweg gaan werken met ontwikkeltafels. “Dat deden we omdat de vier lijnen van de aanbestedingsthema’s in de praktijk veel overlap leverden”, legt van der Zee uit. “We hebben nu bijvoorbeeld ontwikkeltafels voor jeugd en gezin, leefbare buurten, vluchtelingen en het voorkomen van armoede en schulden.” Alleen partijen die echt betrokken zijn, sluiten aan bij een tafel. Dat kunnen ook betrokken partijen van buiten het samenwerkingsverband zijn, zoals de Woningstichting en de politie. Bij de ontwikkeltafel over het voorkomen van armoede zitten partijen als schuldhulpmaatje, Humanitas, Thuisadministratie en sociaal raadslieden. “Aan de tafels ontwikkelen we een gezamenlijke visie”, licht van der Zee toe. “Ook werken we er aan slimmere verbindingen en zijn ze belangrijk om samen te leren en innoveren en voor kwaliteitsverbetering. Op die manier ontstaat er ook gemeenschappelijk eigenaarschap.”

Een kerngroep van de zeven grootste partijen heeft de (bestuurlijke) verantwoordelijkheid voor het bewaken van de voortgang en samenhang bij uitvoering van de plannen van het samenwerkingsverband. Door luisteren, afstemmen en instemmen heeft de kerngroep een aanjagende, verbindende en faciliterende rol.

Preventie voor duurzame ondersteuning en inwoners activeren

Preventie is een belangrijke ambitie van het netwerk. Van der Zee: “Door te investeren in het welzijn van individuele inwoners versterken we de hele samenleving én de kwaliteit van leven. Daar liggen allerlei kansen. Extra investeren in preventie kan alleen door ontschotting van middelen uit de Wmo en allerlei wettelijke taken van de gemeente. Als we integraal werken vanuit de behoefte van een inwoner en niet vanuit het aanbod, en als we niet meer afrekenen per ingezette minuut maar financieren op resultaat, kunnen we enorm besparen. De Erasmus Universiteit berekende al dat iedere euro die we in Nederland investeren in sociaal werk, 1 euro 60 aan besparing oplevert. Daarnaast bespaart het enorm in de bureaucratie die nodig is voor al dat indiceren.”

In de praktijk betekent werken aan preventie bij Welsaam: beginnen bij de inwoner en diens behoefte, de omgeving daarin meenemen, niet direct medicaliserenen en mensen activeren om mee doen. Van der Zee: “Met iedereen bij die bij ons aanklopt voor hulp bespreken we: wat kun je (wel)? Waar word je blij van en wat kun je terug doen? We helpen mensen om daarin een stapje te zetten. Iets voor een ander betekenen geeft extra zin aan het leven, het gevoel erbij te horen, ertoe doen. En dat is denk ik het belangrijkste wat we met elkaar kunnen bewerkstelligen als het gaat om de kwaliteit van leven van mensen. Als mensen weer deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven, heeft dat vaak ook een positief effect op de gezondheid. Het vermindert stress, depressie en soms ook fysieke klachten.”

Tips voor de aanleg van een sociale basisinfrastructuur

Het hele Sociaal Werk in Wageningen wordt dit jaar opnieuw aanbesteed. Welsaam zal dan als samenwerkingsverband opnieuw haar aanbod moeten beschrijven en indienen. Dit is een groot risico voor de continuïteit, maar het samenwerkingsverband heeft inmiddels haar kracht bewezen.

Voor samenwerkingsverbanden die samen een aanbod maken of inschrijven op een aanbesteding geeft van der Zee de volgende tip:

  • Leg niet alle middelen en doelen van het aanbod vooraf helemaal vast, maar houd wat ruimte voor inwonersinitiatieven of vraaggerichte hulp en ondersteuning. Daarmee behoud je flexibiliteit en kan je sneller en beter inspelen op de vraag. Bijvoorbeeld training voor een specifieke doelgroep.

Advies voor gemeenten:

  • Investeer in duurzame relaties en wees heel zuinig op je sociaalwerkorganisaties. Welzijn is geen markt. Mensen die in sociaalwerkorganisaties werken, kunnen dat alleen goed doen als ze de inwoners en buurt goed kennen. Dat vraagt continuïteit. Werk vanuit een partnerrelatie, in plaats van opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie, zoals in de commerciële markt. Geef die samen met je partners invulling en ontwikkel die samen door.