Samenhang voor het langer thuis wonen werkbaar maken

Derde leerkring voor gemeenten van start in maart 2018

Kwetsbare inwoners zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen vraagt om regie van gemeenten. In de twee leerkringen ‘Visie en sturing op langer thuis wonen’ verkenden in 2017 dertig gemeenten samen met Platform31 en VNG hoe je zorgt voor regie, sturing en afstemming bij wonen, begeleiding en zorg. Het is een complexe opgave want partijen zijn allen voor een klein deel eigenaar. Daarom doet vanuit elke gemeenten zowel de beleidsadviseur van het sociaal domein en die vanuit het wonen mee. De leerkring biedt een interactieve setting en theorie, instrumenten en tools die bijdragen aan betrokkenheid en inzet op de gedeelde opgave van het langer thuis wonen. In maart 2018 biedt Platform31 en VNG voor de derde keer deze leerkring aan.

“We weten waar we morgen mee aan de slag moeten, en waar we een start mee kunnen maken”

“Tijd voor eigen casuïstiek, zo kun je na deze leerkring ook actief verder”

Woonagenda en bijzondere doelgroepen vaak als vertrekpunt

Het maken van een visie op wonen en zorg is vaak de ambitie in de gemeente, maar het voornaamste doel van de deelnemers in de leerkring is om pragmatisch en werkende weg aan de slag te gaan. Ze zoeken vooral handvatten voor het inbedden van de samenhang op wonen en zorg in de eigen organisatie en de samenwerkingsvraag met partners. De woonagenda is bij hen veelal het vertrekpunt of juist bijzondere doelgroepen, waarover in de gemeente het debat tot beleidsontwikkeling wordt gevoerd.

“Leuke combinatie van praktijk en theorie. Zo werden processen duidelijk, valkuilen en verbetermogelijkheden.”

“Goed simulatiespel, geeft inzicht in de problematiek en uitdagingen in de dagelijkse praktijk”

“Zeer interactieve leerkring. Praktisch. Veel geleerd!”

“Lekker tempo | Methodiek werkt goed: informatief & inspirerend en leren van elkaars praktijk”

Inhoud

De inhoud uit het langer thuis programma met onder andere de Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg, de uitkomsten van het experiment Weer thuis in de wijk en de Woonzorgwijzer is onder van het leerkringprogramma. In de loop van de bijeenkomsten wordt ingespeeld op de vragen van de deelnemers, zoals inspirerende praktijkvoorbeelden voor een gebiedsgerichte aanpak, bijzondere doelgroepen, procesinrichting en samenwerking.

“Prima sprekers, altijd weer een bron van inspiratie”

“Fijn om met collega in gesprek te zijn en koers te bepalen”

“Goede energie van jullie trainers!”

Complexiteit werkbaar maken

Hoe komen we tot een goede vraagverkenning, verbinden we wonen en zorg en matchen we vraag en aanbod? De gemeentelijke collega’s, uit de domeinen wonen en sociaal herkennen het complexe probleem. Bij wonen en zorg gaat het over afstemmingsvraagstukken van meerdere domeinen. En er zijn verschillende partijen betrokken zonder een duidelijke hiërarchie. En dat maakt sturing lastig. Maar een eenduidig antwoord op wat deze opgave dan vraagt is er niet. Dat verschilt per gemeente. We kunnen wel een denkkader schetsen. Nadenken over de volgende thema’s helpt bij het ordenen op gemeentelijk niveau en complexiteit werkbaar te maken:

  • Inhoud: ambitie, richting, resultaat, ruimte en sturing, rekenschap
  • Besluitvorming: zeggenschap, rol burgers, partijen en netwerken
  • Bedrijfsproces: hoe samenhang te krijgen in uitvoering en beleid
  • Gereedschapskist

“Het schakelen op inhoud, besluitvorming en bedrijfsproces is geen sinecure”, ondervinden de leerkringdeelnemers. Zij denken zeker nog winst te kunnen halen als het gaat om “doorontwikkelen van processtappen, dialoogmethoden en samenwerkingsvormen om partijen uit diverse werelden samen aan de slag te krijgen op dit thema.” Er zijn al veel ‘best practices’ en innovatieve aanpakken om van visie naar uitvoering te komen voor de opgave van langer thuis wonen. Vooral als het gaat om inzicht in het ‘wat’: wat is de vraag? Wat kun je afspreken in prestatieafspraken? Wat hebben bottom-up wijkinitiatieven nodig? Hiervoor biedt de leekring inspiratie door de presentatie van voorbeelden en doordat leerkringdeelnemers uitwisselen en elkaar adviseren over hun aanpak. We behandelden theorie en praktijk, schetsten kaders, maar bovenal gaven we deelnemers gereedschap om aan de slag te gaan met het langer thuis wonen in de wijk.

Aanmelden voor de derde leerkring

Op 15 maart start de derde leerkring Visie en sturing op langer thuis wonen. Wilt u als gemeenten ook aan de slag met het ontwikkelen van goede regievoering op wonen, begeleiding en zorg? Meld u dan nu aan