Samen werken aan vitale wijken

In veel kwetsbare wijken staat de leefbaarheid onder druk, zo bleek uit eerder Platform31-onderzoek. Hoewel steden en hun partners zich volop inzetten om de leefbaarheid van kwetsbare wijken te verbeteren, blijven segregatie, veiligheid en ondermijnende criminaliteit onderbelicht.

Inspelen op de nieuwe realiteit

Het rapport ‘Aan slag in kwetsbare wijken’ biedt een overzicht van aanpakken en initiatieven waarmee steden vandaag de dag werken aan vitale wijken. Sommige aanpakken zijn echt vernieuwend. Duidelijk is dat steden inspelen op de realiteit van wijkaanpak anno 2017: kleinschalig, met fors minder overheidsmiddelen, dicht bij de leefwereld van de burger en waar mogelijk in samenspraak of interactie met die burger. Effectieve antwoorden op complexe vraagstukken zoals dreigende segregatie, veiligheidsproblematiek en verduurzaming blijven uit. Terwijl juist de aanpak van deze vraagstukken kansen biedt om het leefklimaat van wijken te verbeteren.

Complexe opgaven

De huidige realiteit vraagt niet meer om dichtgetimmerde wijkontwikkelingsplannen, maar om flexibiliteit, samenwerking in wisselende coalities en ruimte voor initiatieven van burgers, woningcorporaties en andere partijen in de wijk. Gezamenlijk complexe problemen oplossen door het slim combineren van elkaars inzet – dat is de uitdaging. Hoe dat moet, onderzoekt Platform31 de komende maanden samen met de steden.

Leefbaarheid onder druk

In het rapport ‘Kwetsbare wijken in beeld’ (2017) onderzocht Platform31 eerder dit jaar de leefbaarheid in ruim 130 wijken die afgelopen decennia als kwetsbaar of problematisch zijn bestempeld. In het grootste deel gaat de leefbaarheid sinds 2012 achteruit. De economische crisis, de ingezakte woningmarkt, de versobering van de verzorgingsstaat en veranderd rijksbeleid (op het terrein van wonen, wijken en sociaal domein) drukten een stempel op het leefklimaat van deze wijken.