Samen werken aan stedelijke veiligheid in City Deal

“Een nieuwe manier van samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.” Dat willen verschillende steden en ministeries bereiken met de ‘City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad’. Platform31 levert een belangrijke bijdrage aan de activiteiten in deze City Deal.

In de ‘City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad’ werken de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan veiligheid in de stad. Door vroegtijdige signalering en een integrale aanpak van problemen willen de steden en ministeries criminaliteit te voorkomen. Uitgangspunt is dat aandacht voor preventie leed voorkomt en maatschappelijke kosten bespaart. Deze City Deal zet in op nieuwe manieren om zorg en veiligheid met elkaar te verbinden en eerder hulp te bieden om afglijden naar criminaliteit te voorkomen.

Vaak zijn veel verschillende instanties en hulpverleners betrokken bij mensen die uiteindelijk met justitie in aanraking komen. De informatie is er vaak wel, maar soms niet op de juiste plaats of bij de juiste instantie. Nu al werken (lokale) partijen – zoals wijkteams, sociale diensten, werkgevers, schuldhulpverlening, scholen, woningcorporaties, verzekeraars, veiligheidshuis en politie – steeds vaker samen. Om dit verder te verbeteren starten de steden in samenwerking met de ministeries experimenten om de knelpunten die er bestaan tussen de domeinen weg te nemen.

Experimenten

Femke Bax (Platform31) en Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van Veiligheid, Radboud Universiteit Nijmegen) begeleiden als landelijke projectleiders de experimenten in deze City Deal. Daarin ligt het accent op kwetsbare personen zoals risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. De meervoudige problematiek vraagt om een levensloopbenadering, zodat de verschillende interventies op elkaar aansluiten. Daarnaast vraagt het om maatwerk, dat door de steden in deze City Deal zal worden geboden.

Veiligheidstrends

Platform31 schreef eerder dit jaar een Trendnotitie (Pdf, 866 kB) voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze geeft een brede inventarisatie van trends en ontwikkelingen die van belang zijn of kunnen zijn voor de gezamenlijke strategische agenda van het ministerie én de grote steden. De onderwerpen uit de Trendnotitie zijn ook terug te vinden in de experimenten van de City Deal.