Professionals dichterbij elkaar door in elkaars vaarwater te zitten

In de regio Lekstroom werken corporaties, gemeenten en zorgpartijen samen om voldoende uitstroom voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar een plek in de wijk te realiseren. Professionals uit Nieuwegein gingen in drie werksessies met elkaar om tafel rond de centrale vraag: hoe kunnen we betere uitvoerende netwerkrelaties ontwikkelen en tegelijk iets ‘leren’ over deze werksituatie tussen organisaties en de professionele ontwikkeling die nodig is om hieraan te kunnen werken?

Lokale samenwerkingspraktijk in beeld, maar vooral ook aan tafel

Tussen de organisaties en individuele begeleiders bestaan al talrijke individueel werkcontacten maar deze zijn nog niet eerder in samenhang met elkaar besproken en zichtbaar gemaakt. Vier partijen (Lister, Abrona, de Tussenvoorzieningen en de politie) hebben het initiatief genomen om betere werkrelaties tussen direct betrokken medewerkers van netwerkpartners in Nieuwegein rond individuele kwetsbare burgers te realiseren. Netwerkvaardigheden zijn nodig om in de lokale samenwerkingspraktijk (multidisciplinaire-overleggen) beter om te gaan met de dynamiek van samenwerking; het logische gevolg van de diversiteit in het netwerk van organisaties en beroepen. Gedurende de sessies moest eenieder zelf weer een partij uitnodigen die die miste aan tafel om zo via eigen contacten het netwerk uit te breiden en de betrokkenheid te vergroten. Na drie sessies is de lijst van netwerkpartners uitgebreid met Portaal, Jutphaas Wonen, Mitros, Werk en Inkomen Lekstroom, Geynwijs, het outreachteam van de gemeente Nieuwegein en Altrecht. Namen, contactgegevens en gezichten van de vertegenwoordigers van deze organisaties die actief zijn in de wijken zijn uitgewisseld.

Agenda van samenwerkingsthema’s

Daarnaast werd met elkaar besproken welke urgente thema’s aan de orde moesten komen. Het vraagstuk van doorstroming van kwetsbare mensen in de wijk raakt aan verschillende sectoren die op verschillende schaalniveaus zijn georganiseerd en gebruik maken van verschillende informatiebronnen. Hierdoor staat de opgave niet als vanzelfsprekend op de agenda. En iedereen agendeert vanuit zijn eigen referentiekader. De gemeente bijvoorbeeld, die te maken heeft met dure beschermd wonen voorzieningen. Er zijn zorgaanbieders die doorstromers begeleiden, maar constateren dat ze steeds weer ‘terugvallen’. Woningcorporaties die zich zorgen maken over overlast. De urgente thema’s crisissituaties, preventie rond huisuitzettingen en onderlinge gegevensuitwisseling zijn vervolgens besproken aan drie werktafels.

Werktafel 1 ‘Snel plan rondom crisissituaties’

Hoe gaan we met elkaar om tijdens crisissituaties? Wanneer spreek je over crisis en wanneer over spoed? In een acute crisis weten de organisaties wel wat ze moeten doen, namelijk de crisisdienst bellen. Maar waar ze mee worstelen, is veelal het vervolg na een crisisinterventie; waar is dan plek voor deze mensen en ruimte voor ondersteuning na een crisis, of tijdens een dreigende crisis. In dit spoedvraagstuk is afgesproken om elkaar meer te informeren over de beschikbare noodplekken, maar ook over elkaars werkpraktijk en (on) mogelijkheden om ondersteuning in te zetten.

Werktafel 2: Preventie rond uithuiszettingen

Corporaties worstelen met hoe om te gaan met mensen die uitgezet dreigen te worden en hoe ze beter gebruik kunnen maken van de ondersteuning die er binnen de gemeente aanwezig is. Er is gekeken naar de protocollen die corporaties hebben. Het is voor corporaties niet altijd makkelijk om bij bewoners binnen te komen en het gesprek aan te gaan over de situatie. Hiervoor is maatwerk tussen partijen nodig en is het nodig om de spelers in de wijk te kennen. Door dit thema te agenderen werd tussen professionals onderling meer begrip voor elkaars context gecreëerd en kwamen voorbeelden op tafel over hoe door samenwerking tussen partijen kan worden voorkomen dat een bewoner zijn huis uit wordt gezet.

Werktafel 3: Onderling gegevens uitwisseling

Met de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ervaren organisaties dat het lastiger is om onderling gegevens uit te wisselen. Om samen te werken is dit echter soms toch wel handig om elkaar op de hoogte te stellen van situaties rond bewoners. In de praktijk wissel je echter vaak op basis van vertrouwen gegevens met elkaar uit. Professionals hebben elkaar nodig, ook om veiligheid van professionals te realiseren. Weet met wie je praat. Maak wat meer gebruik van de corporatie. Die mogen wel naar binnen!

Goed bedoeld in elkaars vaarwater zitten: dat is samenwerken!

Tijdens de werksessies zijn de deelnemers zich bewust geworden dat de complexiteit toeneemt doordat ze meer van elkaar afhankelijk zijn. Ze ervaren dat er twee manieren van organiseren zijn om hiermee om te gaan. Eén is de meer traditionele vorm met casusregie, ketenregie, mdo-overleggen, taken verdelen, coördineren en regie hebben. De andere vorm is in plaats van nieuwe overlegstructuren, meer een kader organiseren, en binnen deze kaders partijen met elkaar laten kennismaken vanuit de veronderstelling dat ze zichzelf wel organiseren. In Nieuwegein bestaan deze vormen naast elkaar. In deze werksessies is gewerkt aan de netwerkvorm, wat voor eenieder niet altijd even makkelijk was. Het werd duidelijk zichtbaar dat met deze werkrelaties je als professionals dan wel eens goedbedoeld in elkaars vaarwater zit.