Praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden

Inschrijving geopend!

Ruimte creëren voor innovatief ondernemerschap in een omgeving waar u de mogelijkheid krijgt de regelgeving in uw winkelgebied succesvol te verbeteren? Met de praktijkaanpak van Platform31 gaat u daarmee aan de slag. Schrijf uw kernwinkelgebied nu in voor de praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden!

Onnodige regeldruk is een veelgehoorde klacht van ondernemers. Voor hen is het een belangrijke reden waarom een winkelgebied niet goed meer functioneert. Regels zouden belemmerend werken voor efficiënt, effectief en innovatief ondernemerschap. Met het wegnemen van onnodige regels kunnen twee vliegen in één klap worden geslagen: winkeliers en horecaondernemers krijgen meer ruimte om hun vak uit te oefenen en er komt een betere samenwerking tussen de belangrijke stakeholders in winkelgebieden – ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente. Dat laatste is voordelig voor de overige aanpakken die nodig zijn voor de positieve ontwikkeling van winkelgebieden.

Waarom deelnemen?

Als deelnemer aan de praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden ontwikkelt u nieuwe kennis over de wisselwerking tussen regelgeving en ondernemerschap en toetst u die in de praktijk. U werkt hierin samen met belangrijke stakeholders. Deelnemers testen of het anders toepassen, tijdelijk buiten werking stellen, aanpassen of schrappen van geldende regels, helpt in het versterken van ondernemerschap in hun eigen winkelgebied. U wordt onderdeel van een lerend praktijknetwerk met landelijke uitstraling en u doet expertise op die helpt uw winkelgebied toekomstgericht te maken.

Hoe werkt de praktijkgroep?

In de praktijkgroep inventariseren Platform31 en het Expertteam Winkelgebieden samen met u de praktijkopgaven, kansen en knelpunten voor uw winkelgebied en formuleren zij met u een aanpak. Daarin is samenwerking tussen gemeenten, ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners het uitgangspunt. Vervolgens begeleiden wij u gedurende anderhalf jaar in het verlichten van de regeldruk in uw winkelgebied. Daarbij grijpt u vooral de mogelijkheden aan om onbekende ruimte bínnen bestaande regels te ontdekken en om inzichtelijk te maken welke regels structureel aangepast of afgeschaft moeten worden, omdat zij daadwerkelijk belemmerend zijn voor (innovatief) ondernemerschap. Experimenteren kan onderdeel zijn van de lokale aanpak.

Voortbouwen op ervaringen

In deze praktijkgroep bouwen Platform31 en het Expertteam Winkelgebieden voort op de ervaringen uit de pilot Verlichte regels winkelgebieden die in 2015 en 2016 is uitgevoerd in twaalf gemeenten in het kader van de nationale Retailagenda. Belangrijkste conclusie uit deze pilot is dat er vaak meer mogelijk is binnen bestaande regels dan vooraf werd gedacht. De wijze van interpreteren, toepassen en handhaven van regels blijkt sterk bepalend voor de wijze waarop ondernemers de regeldruk ervaren. Toch zijn er tijdens en na de pilotperiode ook diverse knellende regels aangepast. Zo is het uitstallingenbeleid aangepast, zijn de openingstijden verruimd en kennen we een flexibeler evenementenbeleid en bestemmingsplan. De praktijkgroep wordt uitgevoerd met steun van de stuurgroep van de landelijke Retailagenda.

Inschrijven

De praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden is interessant voor de stakeholders van winkelgebieden: ondernemers, gemeente, centrummanagers en vastgoedeigenaren. Platform31 nodigt geïnteresseerde kernwinkelgebieden uit krimp- en groeiregio’s, grote steden en kleinere kernen van harte uit zich in te schrijven. Platform31 start de praktijkgroep met minimaal tien deelnemende gebieden. Meer informatie vindt u in het Plan van Aanpak.

Wilt u deelnemen aan de praktijkgroep? Neem dan contact op met Hanneke van Rooijen, Platform31: hanneke.vanrooijen@platform31.nl / 06-57941891.