Gezocht: experts voor de wooncoöperatie

De wooncoöperatie is een nieuwe organisatievorm in ons woonbestel. De basis ligt bij een collectief van bewoners met een vergaande vorm van zelfbeheer en zeggenschap over hun woningen. Het opzetten van een wooncoöperatie vraagt kennis en vaardigheden die de meeste initiatieven missen. Platform31 zoekt daarom deskundigen die professionele ondersteuning en begeleiding kunnen bieden.

Voor een groeiend aantal initiatieven biedt de wooncoöperatie een kans om woonwensen te verwezenlijken. Dit sluit aan bij de trend van toenemende zelforganisatie en burgers die taken van instituties overnemen. Sinds 2015 is de wooncoöperatie ook verankerd in de Woningwet.

Ondanks de kaders, is het oprichten van een wooncoöperatie nog een ingewikkeld traject. Platform31 probeert met betrokken partijen een weg te banen zodat initiatieven dit proces makkelijker kunnen doorlopen. Begin 2017 ging een nieuwe groep pilots met bewoners en woningcorporaties van start. Tegelijkertijd ontwikkelt Platform31 enkele modellen voor financiering, fiscale en juridische kaders, bestuur en bedrijfsvoering. De hulp van deskundige professionals is zowel bij de pilots als bij de ontwikkeling van modellen van groot belang. Platform31 zet daarom een pool van experts op die hun kennis en denkkracht willen inzetten voor wooncoöperaties in oprichting.

Wat zoeken we?
De ontwikkeling van een wooncoöperatie vergt kennis en vaardigheden die bij veel initiatieven ontbreekt. Professionele ondersteuning en begeleiding is vrijwel altijd gewenst en noodzakelijk. Daarnaast zijn wooncoöperaties binnen het bestaande woonstelsel in Nederland een dusdanig nieuw fenomeen dat er nog veel uitgezocht en ontwikkeld moet worden. Doel van de expertpool is de juiste deskundigheid rondom wooncoöperaties te verzamelen en te vergroten.

We zoeken professionals met expertise op de volgende gebieden:

 • Procesondersteuning bij een wooninitiatief
 • Businesscases & financiering
 • Juridische kaders (statuten, rechtspersonen)
 • Fiscale kaders en bedrijfsvoering
 • Gebouwbeheer en zelfwerkzaamheid
 • Projectontwikkeling en bouwkundig advies
 • Governance, organisatie en bestuur

Bij voorkeur hebben de experts al ervaring met het fenomeen wooncoöperatie, maar gezien de prille staat van het fenomeen in Nederland is dit niet vereist. Belangrijker zijn gedegen kennis en vaardigheden op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed én een open blik naar alternatieve organisatiemodellen en burgerinitiatieven. De bereidheid om vanuit de eigen expertise oplossingen te vinden buiten de bestaande structuren op de woningmarkt is voor ons cruciaal.

We verwachten van de experts dat ze inzetbaar zijn voor advies en ondersteuning aan initiatieven en/of praktijkgericht onderzoek naar modellen voor wooncoöperaties. Dit wordt gedaan op professionele basis, als werknemer van een organisatie of als zzp-er.

Wat bieden we?
We streven naar een pool van circa tien deskundigen, waarbij alle terreinen vertegenwoordigd zijn. Platform31 maakt een selectie van experts en plaatst hen met contactgegevens in het kennisdossier wooncoöperaties. Voor vragen vanuit het programma wooncoöperaties, zullen de experts gericht benaderd worden. Platform31 coördineert dit proces en neemt bij initiatieven die onderdeel uitmaken van een pilot een deel van de kosten voor haar rekening (uitgangspunt is twintig procent tot maximaal vijfduizend euro per opdracht). Voor betrokkenheid bij de ontwikkeling van de modellen worden opdrachten direct vanuit het programma uitgezet. Voorwaarde is dat de kennis gedeeld kan worden via publicaties en op de website van Platform31.

Deelname aan de expertpool levert een persoon of gespecialiseerde organisatie landelijke exposure op als deskundige op het terrein van wooncoöperaties. Wooninitiatieven en betrokken partijen zoals gemeenten en corporaties kunnen de experts inhuren.

Doet u mee?

Experts kunnen zich bij Platform31 melden met een aanbod. Dit bevat minimaal een beschrijving van:

 • Betrokken persoon/personen met contactgegevens
 • Deskundigheid / specifiek expertisegebied
 • Ervaringen met het thema
 • Relevantie voor pilots en arrangementen voor wooncoöperaties
 • Te hanteren tarieven

Dit aanbod is minimaal één en maximaal vier pagina’s lang. U kunt reageren tot woensdag 5 april 2017. Van 6 tot en met 21 april beoordelen wij uw aanbod en benaderen we u zo nodig met aanvullende vragen. In de week van 24 april selecteren we de partijen die worden opgenomen in de pool. In die week ontvangt u onze reactie op uw aanbod.

Voor aanmelding en aanvullende informatie kunt u terecht bij:
Niels Gastkemper 06 – 2301 2790, niels.gastkemper@platform31.nl.

Meer informatie

Kennisdossier Wooncoöperatie
Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over de wooncoöperatie voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Experimenteerruimte voor wooncoöperaties en corporaties
Huurders en corporaties tonen meer dan ooit interesse in zelfbeheer. Platform31 startte daarom drie pilots rond de varianten: verkoop, BV-constructie en beheercoöperatie.