Platform31 onderzoekt niet-Daeb strategie woningcorporaties

In de komende weken doen Platform31 en Rigo Research en Advies gezamenlijk onderzoek naar de niet-Daeb strategie van woningcorporaties. Onderdeel hiervan is een digitale enquête onder alle corporaties in Nederland naar hun niet-Daeb strategie, inclusief de corporaties die onder het zogenaamde ‘verlichte regime’ vallen. Het onderzoek omvat onder meer de marktsituatie, de financiële uitgangspunten, de gevoerde strategie, het toewijzingsbeleid en de samenwerking met andere partijen.

Aanleiding en focus

Aanleiding voor het onderzoek vormen de door het Rijk aangekondigde en deels geëffectueerde versoepelingen van de mogelijkheden voor corporaties om in niet-Daeb activiteiten te investeren. Daarbij focust het onderzoek vooral op investeringen in huurwoningen waarvan de huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt. Het onderzoek moet in beeld brengen in hoeverre de aangekondigde versoepelingen, voor woningcorporaties aanleiding zijn het beleid hierop aan te passen.

Platform31 verwacht medio deze zomer de onderzoeksresultaten te presenteren.

Rigo Research benadert de directeur-bestuurders van alle corporaties met de enquête.